Naar het overzicht

Kerstbomenactie Haarlem

De gemeente Haarlem, Zandvoort en Spaarnelanden organiseren ieder jaar gezamenlijk een kerstbomenactie. Leuk voor kinderen en zo voorkomen we dat afgedankte kerstbomen op straat rondslingeren.

Hoe werkt het?

Kin­de­ren t/m 15 jaar halen de kerstbomen op. Die kun­nen ze ver­vol­gens op ver­schil­len­de loca­ties in Haarlem inle­ve­ren. Alle inge­za­mel­de bomen wor­den ver­snip­perd en ver­werkt tot com­post. De inza­mel­da­gen voor 2023 wor­den aan het eind van 2022 bekend­ge­maakt op de web­si­te van Spaarnelanden. De kerstbomenactie vindt eind decem­ber en begin janu­a­ri plaats.

Altijd prijs

Per inge­le­ver­de boom ont­van­gen kin­de­ren €0,50 en een loot­je, waar­mee ze kans maken op de Super­prijs van €500. Deze hoofd­prijs is een acti­vi­teit met de hele klas, bij­voor­beeld een excur­sie, of voor een goed doel. Naast de Super­prijs zijn er ook 100 cadeau­bon­nen t.w.v. €10 te winnen.

Kin­de­ren van­af 16 jaar en vol­was­se­nen mogen ook kerstbomen inle­ve­ren. Zij doen alleen niet mee aan de actie.

Brand­ge­vaar

Let op: ver­za­mel­de kerstbomen mogen op last van de brand­weer niet in voor­tui­nen of op straat wor­den opge­sla­gen tot de inza­mel­da­gen. Spaarnelanden is ver­plicht deze kerstbomen te ver­wij­de­ren in ver­band met brandgevaar.

Leef­tijd deelnemers

De maxi­mum­leef­tijd van deel­ne­mers is 15 jaar. Deel­ne­mers van­af 16 jaar mogen hun boom wel inle­ve­ren op de daar­voor bestem­de inle­ver­lo­ca­ties, maar ont­van­gen helaas geen loot­je of €0,50.

Cadeau­bon­nen

Naast de Super­prijs zijn er 100 cadeau­bon­nen t.w.v. €10 te win­nen. De win­naars van de cadeau­bon­nen wor­den op de web­si­te van Spaarnelanden bekend gemaakt.

Loot­jes

Voor de uit­gif­te van de loot­jes geldt op = op. Zijn de loten op en loopt de kerst­boom­in­za­me­ling nog? Dan ont­van­gen kin­de­ren t/m 15 jaar €1 per inge­le­ver­de boom, in plaats van €0,50. Ze krij­gen geen lootje.

De uit­slag van de trek­king wordt bekend­ge­maakt op: spaarnelanden.nl/jouw-leefomgeving/afval/kerstbomenactie-haarlem.

Gewon­nen? Gefe­li­ci­teerd! Stuur een mail­tje naar communicatie@spaarnelanden.nl. Ver­meld daar­in je naam, adres en tele­foon­num­mer. Plus: de naam van de school en je groep. Ver­geet niet een foto van het win­nen­de lot­num­mer toe te voe­gen als bewijs.

De NAW-gege­vens wor­den niet gebruikt voor een ander doel dan deze actie.

Let op! Als de win­naar zich niet meldt of als er geen bewijs van het win­nen­de lot­num­mer is, besluit de gemeen­te Haarlem, samen met Spaarnelanden, wat er met de Super­prijs gaat gebeuren.

Prijs­uit­rei­king

De win­naar van de Super­prijs komt, samen met een ouder of ver­zor­ger, naar het stad­huis van Haarlem. Daar over­han­digt de wet­hou­der de prijs, een fees­te­lijk moment! De win­naar mag, samen met zijn of haar klas­ge­no­ten bepa­len waar de prijs naar­toe gaat. Wordt het een leu­ke excur­sie voor de klas of een dona­tie aan het goe­de doel?

Zijn er meer­de­re prijs­win­naars in ver­schil­len­de klas­sen? Dan gaat de hoofd­prijs naar een groep van mini­maal 20 kinderen.