Kerstbomenactie Haarlem en Zandvoort

Samen met de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort organiseert Spaarnelanden  jaarlijks een kerstbomenactie. Kinderen t/m 15 jaar maken kans op leuke prijzen!

Hoe werkt de actie?

Kinderen t/m 15 jaar ont­van­gen per boom €0,50 en een loot­je. Daar­mee maken ze kans op een VVV-cadeau­bon. De win­naars van de cadeau­bon­nen wor­den op 20  janu­a­ri bekend gemaakt op deze web­si­te. Bewaar het loot­je dus goed en con­tro­leer zelf onli­ne of je hebt gewon­nen. Ben je ouder dan 15 jaar? Dan mag je natuur­lijk ook kerstbomen inle­ve­ren, maar ont­vang je geen loot­je en €0,50.

Data, tij­den en locaties

Hier vind je alle data, tij­den en  loca­ties waar je kerstbomen kunt inle­ve­ren voor de actie in janu­a­ri 2023.

Brand­ge­vaar

Let op: ver­za­mel­de kerstbomen mogen op last van de brand­weer niet in voor­tui­nen of op straat wor­den opge­sla­gen tot de inza­mel­da­gen. Spaarnelanden is ver­plicht deze kerstbomen te ver­wij­de­ren in ver­band met brandgevaar.

Leef­tijd deelnemers

De maxi­mum­leef­tijd van deel­ne­mers is 15 jaar. Deel­ne­mers van­af 16 jaar mogen hun boom wel inle­ve­ren op de daar­voor bestem­de inle­ver­lo­ca­ties, maar ont­van­gen helaas geen loot­je of €0,50.

Cadeau­bon­nen en superprijs

Kinderen met een loot­je maken kans op een cadeau­bon t.w.v. €10. De win­naars van de cadeau­bon­nen wor­den op deze web­si­te bekend gemaakt.
Door de gemeen­te Haarlem wordt een extra Super­prijs uit­ge­ge­ven voor een Haarlemse klas die een excur­sie naar keu­ze mag maken.

Loot­jes

Voor de uit­gif­te van de loot­jes geldt op = op. Zijn de loten op en loopt de kerst­boom­in­za­me­ling nog? Dan ont­van­gen kinderen t/m 15 jaar €1 per inge­le­ver­de boom, in plaats van €0,50. Ze krij­gen geen lootje.

De uit­slag van de trek­king wordt bekend­ge­maakt op: spaarnelanden.nl/kerstbomenactie.

Gewon­nen? Gefe­li­ci­teerd! Stuur een mail­tje naar communicatie@spaarnelanden.nl. Ver­meld daar­in je naam, adres en tele­foon­num­mer. Ver­geet niet een foto van het win­nen­de lot­num­mer toe te voe­gen als bewijs. Je gege­vens wor­den enkel gebruikt voor deze actie.

Als de win­naar zich niet meldt of als er geen bewijs van het win­nen­de lot­num­mer is, besluit de gemeen­te Haarlem / Zandvoort samen met Spaarnelanden wat er met de prij­zen gebeurt.