Botulisme

In de warme zomermaanden kun je zieke of dode vogels en vissen tegenkomen in of rondom vijvers en sloten. Dit kan wijzen op botulisme. Wat is botulisme en wat kun je zelf doen om deze ziekte te voorkomen?

Wat is botulisme?

Botulisme is een ern­sti­ge ziek­te die voor­al voor­komt bij vogels en vis­sen. De ziek­te wordt ver­oor­zaakt door een bac­te­rie en komt met name ’s zomers voor in stil­staand, ondiep water met een tem­pe­ra­tuur boven de 20 gra­den. Botulisme ver­oor­zaakt ver­lam­mings­ver­schijn­se­len en leidt vaak tot sterf­te bij vogels en vis­sen. Vogels en vis­sen met botulisme her­ken je aan hun traag­heid. Ze leg­gen kor­te afstan­den af en bewe­gen amper.

Let op! Ondanks dat botulisme bij men­sen bij­na niet voor­komt, is besmet­ting wel moge­lijk door con­tact met zie­ke dieren.

Melden

Spot je dode of zie­ke vogels/vissen in het water? Neem con­tact op met Spaarnelanden. Bel 023 - 751 72 00 of mail naar: info@spaarnelanden.nl

Wat doet Spaarnelanden?
  • Dode die­ren met ver­moe­den van botulisme wor­den, bin­nen 24 uur na melding, door ons verwijderd.
  • Zie­ke die­ren wor­den door het Vogel­hos­pi­taal Haarlem opgehaald.
  • Als er drie of meer die­ren op één loca­tie ziek of dood zijn, over­legt Spaarnelanden met spe­ci­a­lis­ten of een uit­ge­brei­der onder­zoek nodig is.v
  • Is er een uit­braak van botulisme? Spaarnelanden blijft de loca­tie con­tro­le­ren, net zolang tot­dat er geen spra­ke meer is van sterfte.
  • Spaarnelanden plaatst waar­schu­wings­bor­den op loca­tie en waar­schuwt de omge­ving via de web­si­te en soci­al media.
Voor­kom verspreiding

Voor­kom ver­sprei­ding van botulisme met deze tips:

  • Raak dode of zie­ke vogels/vissen niet aan.
  • Voer geen water­vo­gels (o.a. een­den) bij warm weer. Botulisme is zeer besmet­te­lijk en ver­spreidt zich snel als vogels dicht bij elkaar komen.
  • Gooi geen voed­sel in het water. Voed­sel neemt zuur­stof op, waar­door het water zuur­stof­ar­mer wordt. De bac­te­rie die botulisme ver­oor­zaakt, plant zich juist weer snel­ler voort in zuur­stof­arm water.