Afvalscheiding Zandvoort

Inmiddels is de laatste container geplaatst en het Duurzaam Afval Beheer plan afgerond. Lees hier meer over.

Met het Duurzaam Afval Beheer plan, dat begin 2021 van start ging, zet de gemeen­te Zandvoort de komen­de jaren in op bete­re afval­schei­ding waar­door meer waar­de­vol­le grond­stof­fen her­ge­bruikt kun­nen wor­den en de hoe­veel­heid restafval afneemt. Daar­om zijn er het afge­lo­pen jaar meer containers voor ver­schil­len­de afval­stro­men geplaatst en is de manier waar­op inwo­ners hun afval aan­bie­den veranderd.

Gele huis­vuil­zak­ken

Nu alle containers zijn geplaatst ver­dwij­nen de gele huis­vuil­zak­ken. In de Schel­pen­straat zijn de gele huis­vuil­zak­ken op maandag 7 febru­a­ri 2022 voor het laatst opge­haald. De gele huis­vuil­zak­ken in het cen­trum haalt Spaarnelanden voor het laatst op maandag 14 febru­a­ri op. Inwo­ners kun­nen hun restafval hier­na alleen nog weg­gooi­en in de nieu­we restafval­containers. Even­tu­e­le over­ge­ble­ven gele zak­ken kun­nen inwo­ners gebrui­ken om hun restafval in de restafval­container te gooien.

Welk afval hoort waar?

Wil je weten in wel­ke container welk afval hoort of waar de dichtst­bij­zijn­de container staat om je afval te schei­den? Dit zoek je mak­ke­lijk op in de afval­wij­zer.

Heb je vra­gen, aan­vul­lin­gen of opmerkingen?

In onder­staan­de bestan­den staan veel­ge­stel­de vra­gen over het Duurzaam Afval Beheer plan: