Afvalscheiding Haarlem

De gemeente Haarlem zet in op betere afvalscheiding. Daarom hebben we in de afgelopen jaren door heel Haarlem meer afvalscheidingscontainers geplaatst. Iedereen in Haarlem kan nu dichtbij huis afval gescheiden aanbieden. Het restafval verminderd. Daardoor kan nu steeds meer afval worden hergebruikt en gaat er minder de verbrandingsoven in. En dat is goed voor het milieu!

Waar staan de ver­schil­len­de afvalscheidingscontainers?

In de afval­wij­zer vind je de loca­ties van de dichtst­bij­zijn­de containers voor papier/karton, plastic/blik/drinkpakken (PBD), gft, tex­tiel en restafval. Via de app ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ (iOS/Android) is het boven­dien moge­lijk om her­in­ne­rin­gen te ont­van­gen voor­af­gaand aan de inza­mel­da­gen van rolcontainers. Via Check je container vind je wan­neer containers op straat geleegd worden.

Wel­ke afval hoort waar?

Welk afval in wel­ke container hoort vind je in de afval­wij­zer. De afval­wij­zer is ook te down­lo­a­den als app voor iOS en Android (afval­wij­zer Spaarnelanden).

De Recy­cle­wa­gen en de Haarlem Recycletas

Bij de Recy­cle­wa­gen lever je klei­ne hoe­veel­he­den spul­len in die niet in de gewo­ne afval­con­tai­ners horen. Bij­voor­beeld klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, ijzer en meta­len, har­de kunst­stof­fen, accu’s en verf­blik­ken. Met de Haarlem Recycletas (nu alleen nog voor Haarlem-Noord) ver­za­mel je op een gemak­ke­lij­ke manier boe­ken, klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten, speel­goed en tex­tiel waar je van­af wilt. De gevul­de Recycletas halen wij op afspraak gra­tis bij je thuis op.

Grof huis­hou­de­lijk afval

Grof huis­hou­de­lijk afval lever je in bij het Milieuplein of laat je gra­tis opha­len via een afspraak voor grof huis­hou­de­lijk afval.

Afval­coa­ches

Het restafval ver­min­dert en steeds meer bewo­ners schei­den hun afval. Om dit door te zet­ten, moni­to­ren de afval­coa­ches op bij­plaat­sin­gen en of de juis­te soort afval in de container zit. Ze zijn de ogen en oren van de wijk als het gaat om afval­schei­ding. Ook kun je hen per­soon­lijk aan­spre­ken als je vra­gen hebt of toe­lich­ting wilt.

Zelf rege­len en ande­re vra­gen over afvalscheiding?

Via de pagi­na zelf rege­len kun je ver­schil­len­de din­gen rege­len, zoals het aan­vra­gen van een afvalpas. Staat er niet bij wat je zoekt of heb je ande­re vra­gen over afval­schei­ding, dan kun je hier terecht.