Naar het overzicht

Afvalscheiding Haarlem

De gemeente Haarlem zet de komende jaren in op betere afvalscheiding. In de afgelopen jaren hebben we in meer dan de helft van de wijken in Haarlem afvalscheidingscontainers geplaatst. Het restafval vermindert en steeds meer mensen doen mee om beter en meer afval te scheiden.

Afval schei­den in jouw wijk

Ver­schil­len­de wij­ken in Haarlem zijn al vol­le­dig over­ge­stapt op afval schei­den. Tot en met half 2022 plaat­sen we per wijk extra containers op straat zodat bewo­ners van wonin­gen zonder eigen containers dich­ter­bij huis hun afval geschei­den kun­nen weg­gooi­en. Alle Haar­lem­mers met ruim­te voor eigen rolcontainers heb­ben inmid­dels een duocontainer en gft-container.

Waar staan de ver­schil­len­de afvalscheidingscontainers?

In de afval­wij­zer kun­nen bewo­ners de loca­ties van dichtst­bij­zijn­de reeds geplaatste containers voor o.a. papier/karton en plastic/blik/drinkpakken (PBD) vinden.

Afval­coa­ches

Het restafval ver­min­dert en steeds meer bewo­ners schei­den hun afval. Om dit suc­ces door te zet­ten, is het belang­rijk dat er na het plaat­sen van de afval­schei­dings­con­tai­ners, gemo­ni­t­ord wordt op bij­plaat­sin­gen en of de juis­te soort afval in de container zit. De afval­coa­ches zijn de ogen en oren van de wijk als het gaat om afval­schei­ding. Ook kun je hen per­soon­lijk aan­spre­ken als je vra­gen hebt of toe­lich­ting wilt.

Heb je vra­gen over nieu­we inza­mel­mid­de­len en afvalscheiding?

Heb je vra­gen of mel­din­gen over duocontainers, ande­re nieu­we inza­mel­mid­de­len of afval­schei­ding, dan kun je hier terecht.