Niet inleveren

Deze afvalsoorten kunt u niet inleveren op het Milieuplein:

 • Radioactief afval, als bedoeld in de Kernenergiewet.
 • Grondafval (aarde/zand/klei); dit kan worden ingeleverd bij een particulier vuilverwerkingsbedrijf, zoals Van der Stoel, Sortiva of de Grondbankcombinatie Afvalzorg. Deze bedrijven kunnen naar een ‘schoongrondverklaring’ vragen.
 • Ontplofbare voorwerpen en voorwerpen, geladen met ontplofbare stoffen, zoals explosieven, vuurwerk en munitie, als bedoeld in de Wet gevaarlijke stoffen.
 • Blauwzuur, broom, metaalcarbonylverbindingen, oplossingen in water van fluorwaterstof van 85% - 100% (fluorwaterstofzuur).
 • Oplossingen in water met waterstofperoxide groter dan 35% in houders van meer dan 3 liter.
 • Ziekenhuisafval en andere klinische afvalstoffen, afkomstig van medische of diergeneeskundige instellingen, die besmettelijk zijn (pathogeen/bacteriologisch afval) inclusief injectienaalden.
 • Voor zelfontbranding vatbare stoffen.
 • Zeer giftige stoffen met een MAC-waarde kleiner dan 0,1 ppm.
 • Organische peroxiden.
 • Gevaarlijk afval dat niet deugdelijk is verpakt en/of geëtiketteerd.
 • Dode slachtdieren, dierlijk afval, destructiemateriaal en andere onder de regelgeving van de Destructiewet vallende afvalstoffen en kadavers.
 • Brandende en smeulende afvalstoffen.
 • Autowrakken, aanhangers en caravans (of delen hiervan).
 • Dierlijke meststoffen.