Naar het overzicht

Wijzigingen afvalinzameling feestdagen

Hemelvaartsdag en Pinksteren

Tijdens feestdagen zijn er wijzigingen in de afvalinzameling voor de gemeente Haarlem, Zandvoort. Mogelijk moet je daarom je rolcontainer op een andere dag aanbieden. Ondergrondse containers worden altijd geleegd, ook tijdens feestdagen.

Bekijk hier­on­der de infor­ma­tie per gemeen­te, of kijk op de afval­wij­zer: afvalwijzer.spaarnelanden.nl. Via de app ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ (iOS/Android) is het ook moge­lijk om her­in­ne­rin­gen te ont­van­gen voor­af­gaand aan de inzameldagen.

Ope­nings­tij­den Het Milieuplein, De Remi­se en klantenservice

Het Milieuplein Haarlem, De Remi­se in Zandvoort en de klan­ten­ser­vi­ce van Spaarnelanden zijn tij­dens offi­ci­ë­le vrije dagen geslo­ten: don­der­dag 26 mei (Hemel­vaarts­dag) en maan­dag 6 juni (Pink­ste­ren).

Haarlem
  • Don­der­dag 26 mei – Hemel­vaarts­dag: geen inzameling, duo- en gft-rolcontainers wor­den op zater­dag 28 mei geleegd. Restafval-rolcontainers wor­den op vrij­dag 27 of zater­dag 28 mei geleegd, check de afval­wij­zer voor de spe­ci­fie­ke dag per postcode.
  • Maan­dag 6 juni – Pink­ste­ren: geen inzameling, duo-, gft- en restafval-rolcontainers wor­den op zater­dag 4 juni geleegd.
Zandvoort
  • Don­der­dag 26 mei – Hemel­vaarts­dag: geen inzameling, duo-, gft- en restafval-rolcontainers wor­den op zater­dag 28 mei geleegd.
  • Maan­dag 6 juni – Pink­ste­ren: geen inzameling, duo-, gft- en restafval-rolcontainers wor­den op zater­dag 4 juni geleegd.