Naar het overzicht

Werkzaamheden in parkeergarage De Kamp

Parkeerservice Spaarnelanden gaat in opdracht van gemeente Haarlem in de twee trappenhuizen van parkeergarage De Kamp de coating vervangen.

Planning

De werkzaamheden vin­den plaats van week 5 t/m week 13.

Werktijden

De werkzaamheden wor­den op werk­da­gen tus­sen 07:00 en 17:00 uur uitgevoerd.

De werkzaamheden

Gedu­ren­de de werkzaamheden blijft de par­keer­ga­ra­ge geo­pend voor regu­lier gebruik, maar er is maar maxi­maal een trap­pen­huis beschik­baar. We star­ten in het trap­pen­huis ter hoog­te van de Essen­straat en deze is de eer­ste peri­o­de dus niet geo­pend voor gebruik.

Het trap­pen­huis met de lift is van 28 febru­a­ri t/m eind maart bui­ten gebruik in ver­band met het ver­van­gen van de coa­ting. Voor toe­gang tot de gara­ge kun je de bor­den vol­gen naar het ande­re trap­pen­huis. Deze beschikt niet over een lift. Van­af 7 maart wordt de lift weer in gebruik gesteld, maar deze gaat dan alleen naar de zes­de eta­ge (res­tau­rant De Dak­kas) en niet naar de ande­re etages.

Overlast

Tij­dens de werkzaamheden kan er geluids­over­last en stof- en geu­ro­ver­last zijn. Woont je dicht­bij, dan advi­se­ren wij om tij­dens de werkzaamheden ramen en deu­ren geslo­ten te hou­den. We doen ons best om de over­last zoveel moge­lijk te beperken.