Werkzaamheden in parkeergarage De Kamp vanaf 29 maart a.s. i.v.m. nieuwe belijning

Het wegdek in Parkeergarage De Kamp krijgt nieuwe belijning. Vanaf maandag 29 maart a.s. voert Spaarnelanden hiervoor werkzaamheden uit, in opdracht van gemeente Haarlem.

De werkzaamheden wor­den in twee fasen uit­ge­voerd en star­ten dage­lijks van­af 07:00 uur en duren uiter­lijk tot 17:00 uur. Tijdens de werkzaamheden blijft het gewoon moge­lijk om te parkeren in de garage.

Fase 1: Ver­wij­de­ren van de hui­di­ge belijning

Op maandag 29 maart a.s. wordt de belij­ning in de gara­ge met een hoge­druk­spuit ver­wij­derd. De werkzaamheden star­ten op de boven­ste eta­ge en ein­di­gen op eta­ge 3 A. Auto’s kun­nen die dag op de onder­ste eta­ges (bega­ne grond tot 3 A) wor­den geparkeerd.

Op dinsdag 30 maart a.s. wor­den de werkzaamheden uit­ge­voerd van­af eta­ge 3 A tot aan de bega­ne grond. Auto’s kun­nen die dag op de boven­ste eta­ges wor­den geparkeerd.

Fase 2: Aan­bren­gen nieu­we belijning

Op dinsdag 6 april a.s. wordt nieu­we belij­ning aan­ge­bracht in par­keer­ga­ra­ge. Er wordt gestart op de boven­ste eta­ge. Tijdens de werkzaamheden blijft het gewoon moge­lijk om op alle eta­ges te parkeren in de gara­ge. Er zijn ver­keers­re­ge­laars aan­we­zig om auto­mo­bi­lis­ten te info­me­ren en de ver­keers­stroom in goe­de banen te leiden.

Even­tu­e­le overlast

Gedu­ren­de de werkzaamheden kan er moge­lijk geluids­over­last ont­staan voor omwo­nen­den. Spaarnelanden pro­beert dit tot een mini­mum te beperken.

Deze werkzaamheden kun­nen alleen uit­ge­voerd wor­den wan­neer de mini­ma­le tem­pe­ra­tuur 10 gra­den Cel­si­us is en het niet regent. Hier­door is er een kans dat de werkzaamheden uitlopen.