‘Voedselbanken voor Bijen’ gaan weer open

Geplaatst op: 31 maart 2022

Zoals elk voorjaar kunnen inwoners uit Haarlem en Zandvoort weer gratis bloemzaadjes ophalen. Met de Nationale Zaaidag op 22 april in aantocht, willen de landelijke stichting The Pollinators en Spaarnelanden zoveel mogelijk mensen oproepen om te gaan ‘bij-voeren’.

Bestui­ven­de insec­ten­soor­ten zoals bij­en en vlin­ders heb­ben niet genoeg te eten. Daar­om opent het lan­de­lij­ke plat­form voor bio­di­ver­si­teit The Pol­li­na­tors dit jaar voor de vijf­de maal over­al in Neder­land de ‘Voed­sel­ban­ken voor Bij­en’. Op deze loca­ties kan ieder­een gra­tis bloem­zaad opha­len. In Haarlem en Zandvoort kan dat bij Spaarnelanden, die part­ner is van deze actie.

Het hoog­te­punt van de actie vindt plaats op 22 april: Nati­o­na­le Zaai­dag. Op die dag star­ten zoveel moge­lijk men­sen met het zaai­en van het gra­tis bloem­zaad. In tuinen en op bal­kons. De meer dan 15 ver­schil­len­de soor­ten bloemen die daar­uit voort­ko­men zijn een wel­ko­me ver­sna­pe­ring voor hon­ge­ri­ge bijen.

Onmis­baar voor de voedselketen

Meer dan 70% van ons voed­sel is afhan­ke­lijk van de bestui­ving door bij­en en aan­ver­wan­te insec­ten. Bestui­ven­de insec­ten­soor­ten zijn dus onmis­baar zijn in onze voed­sel­ke­ten. Hoog tijd om ze een hand­je te hel­pen dus. En dat kan! Door te zor­gen voor een con­stant aan­bod van voed­sel zijn ze beter in staat te over­le­ven. Het zaai­en van bloemen helpt de bij­en dus direct.

Voed­sel­ban­ken voor bijen

Van­af vrijdag 1 april (geen grap) kun je bij een ‘Voed­sel­bank voor Bij­en’ terecht voor een voor­raad­je kracht­voer voor bij­en. Via de web­si­te voerdebijbij.nl vind je de dichtst­bij­zijn­de Voed­sel­bank voor Bij­en. Daar kun je gelijk con­tact opne­men om langs te gaan. Haal daar je zaad­jes en help met bij-voe­ren op 22 april Nati­o­na­le Zaaidag.
..
In Haarlem en Zandvoort kun je van­af 1 april terecht bij de loca­ties van Spaarnelanden:

  • Haarlem: Min­c­ke­lers­weg 40, 2031 EM (maandag – vrijdag van 08:00 - 16:30 uur)
  • Zandvoort: Remi­se, Kamer­lingh Onness­traat 20 (Maandag t/m donderdag 07:30 - 12:00 uur, 12:45 - 16:00 uur. Vrijdag: 07:30 - 12:00 uur)

Hier­bij geldt: op=op

Over The Pollinators

The Pol­li­na­tors zet­ten zich al jaren in voor meer voed­sel voor bestui­vers en meer bio­di­ver­si­teit. Bestui­ven­de insec­ten zijn cru­ci­aal voor gezon­de eco­sys­te­men en daar­om wil­len we zo veel moge­lijk men­sen betrek­ken bij het bescher­men van deze klei­ne maar belang­rij­ke wezens. De cam­pag­ne wordt moge­lijk gemaakt door orga­ni­sa­ties die zich heb­ben aan­ge­slo­ten bij de Nati­o­na­le Zaai­co­a­li­tie, waar­on­der Natuurhuisje.nl, de Bij­en­korf, Puk­ka Thee en Spaarnelanden. Dank­zij hen en vele ande­re bedrij­ven kun­nen The Pol­li­na­tors gra­tis bloem­zaad ver­strek­ken en kan ieder­een mee­zaai­en voor bijen.