Tweede tegelwipactie op zaterdag 10 september

Geplaatst op: 1 september 2022

Op zaterdag 10 september 2022 vindt tussen 10:00 en 14:00 uur voor de tweede keer dit jaar een tegelwipactie plaats. Inwoners van Haarlem kunnen op 15 plaatsen in de stad tegels en zand omruilen voor planten.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Haarlem doet name­lijk mee met het NK Tegel­wip­pen. Dit is een lan­de­lij­ke wed­strijd tus­sen ver­schil­len­de gemeen­ten met als doel meer ruim­te voor groen in de stad. Alle tegels die op deze dag wor­den inge­le­verd tel­len mee voor gemeen­te Haarlem in het eind­klas­se­ment van het NK Tegel­wip­pen. Op deze kaart vind je een over­zicht van de inle­ver­lo­ca­ties. Haar­lem­mers die geen eigen tuin heb­ben kun­nen tegels wip­pen voor het aan­leg­gen van een gevel­tuin.

5.760 inge­le­ver­de tegels

Bij de vori­ge edi­tie in mei wer­den er omge­re­kend zo’n 5.760 stoep­te­gels inge­le­verd bij 10 ruil­pun­ten. En dat is niet alles, want veel tegels wer­den ook toe­ge­past als opsluit­band in nieu­we geveltuinen.

Spel­re­gels

In ruil voor tegels en zand krijg je maxi­maal 3 planten per huis­hou­den. Als je meer dan 20 m² tegels weg­haalt en zand afgraaft, dan vraagt de orga­ni­sa­tie je om dit naar een ande­re plek te brengen.

  • Tegels kun je naar het Milieuplein bren­gen. Spaarnelanden scheidt de tegels uit de open­ba­re ruim­te van tuin­te­gels, zodat we deze opnieuw kun­nen gebrui­ken. De ande­re tegels recy­clen we en wor­den opnieuw gebruikt in nieu­we beton­pro­duc­ten en tegels.
  • Zand kun je weg­bren­gen of laten opha­len door een par­ti­cu­lier afval­ver­wer­kings­be­drijf, zoals bij­voor­beeld Sor­ti­va.
Acti­vi­tei­ten rond de tegelwipactie

Voor­af­gaand aan en tijdens de tegel­wip­ac­tie kun je deel­ne­men aan acti­vi­tei­ten in de stad rond het the­ma vergroening:

  • Woensdag 31 augus­tus: lezing over wijk- en gevel­ver­groe­ning door land­schaps­ar­chi­tect Bie­ke van Hees. Buurt­huis De Hame­link, Noor­man­nen­straat 1, 2033 LG Haarlem, start 19:30.
  • Maandag 5 september: lezing in de Bibli­o­theek Pla­ne­ten­laan over het ver­groe­nen van de tuin door tuin­ont­zor­ger Anniek Her­der. Bibli­o­theek Haarlem-Noord, Pla­ne­ten­laan 170, 2024 EX Haarlem, start 19:30 uur.
  • Zaterdag 10 september: plant­jes­markt bij de Indi­sche Buurt­tuin, Ambon­straat 16, 2022 DM Haarlem, tus­sen 10:00 en 14:00 uur.
Ver­steen­de stad

Haarlem heeft extra reden om de mou­wen op te stro­pen want het is één van de meest ver­steen­de ste­den van Neder­land. Ver­schil­len­de wij­ken heb­ben te maken met hit­te­stress in zomers en water­over­last bij hef­ti­ge bui­en. Haarlem wil in 2050 kli­maat­be­sten­dig zijn. Door slim­me maat­re­ge­len te nemen kun­nen we er samen voor zor­gen dat de gevol­gen voor bewo­ners beperkt blijven.

Min­der tegels en meer groen in de stad helpt om water­over­last door hef­ti­ge bui­en tegen te gaan. Bomen zor­gen voor ver­koe­ling tegen hit­te en een bete­re lucht­kwa­li­teit. Planten en bloemen ver­gro­ten de bio­di­ver­si­teit. De tegel­wip­ac­tie is er dan ook op gericht om inwo­ners te hel­pen hun eigen tuinen te ver­groe­nen. Dat is ont­zet­tend leuk om samen te doen en ver­groot de leef­baar­heid in de stad.

Samen gevel­tui­nen aanleggen

Bij de vol­gen­de ruil­pun­ten wor­den door buurt­be­wo­ners gevel­tui­nen aan­ge­legd op zaterdag 10 september 2022:

  • Buurt­cen­trum De Hame­link: gevel­tui­nen in de Han­nie Schaft­straat en omlig­gen­de stra­ten in Slachthuisbuurt.
  • Tes­sel­scha­de­plein: gevel­tuin langs de kleu­ter­lo­ka­len van OBS De Dol­fijn, Gijs­brecht van Aem­stel­straat 118, 2026 VJ Haarlem.
Bij­dra­gen aan een groener Haarlem

Wil je weten op wel­ke manie­ren je nog meer kunt bij­dra­gen aan een groener Haarlem? Kijk dan op haarlem.nl/groen.

Foto: Jur­ri­aan Hoefsmit