Start voorbereidende werkzaamheden bomen planten

In opdracht van de gemeente Haarlem start Spaarnelanden vanaf maandag 11 oktober met de voorbereidende werkzaamheden voor het planten van bomen in Haarlem. De duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden en duurt naar verwachting tot eind 2021.

Voorbereidende werkzaamheden

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het ver­wij­de­ren van bomen, het ver­wij­de­ren van stob­ben (boom­stron­ken) en het aan­leg­gen van plaat­sen waar de bomen kun­nen groei­en. Even­tu­e­le over­last voor omwo­nen­den wordt zoveel moge­lijk beperkt. De voorbereidende werkzaamheden voert Spaarnelanden uit zodat de boom­ga­ten klaar zijn voor het planten van nieu­we bomen.

Planten bomen

Het planten van de bomen staat zoveel moge­lijk gepland van­af medio novem­ber tot eind decem­ber bij de juis­te weers­om­stan­dig­he­den. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van een uit­loop naar het nieu­we plant­sei­zoen in begin 2022. In totaal gaat het om 690 bomen.

Her­plan­ten van bomen

Voor alle bomen die Spaarnelanden ver­wij­dert in de open­ba­re ruim­te, wor­den nieu­we bomen terug geplant. Ook bomen die door storm­scha­de in het jaar 2020 ver­wij­derd moesten wor­den, plant Spaarnelanden in deze ron­de terug. Waar moge­lijk plaatst Spaarnelanden bomen terug op dezelf­de loca­tie. Is dit niet moge­lijk, dan plaatst Spaarnelanden bomen terug op een ande­re locatie.

Plant­lijs­ten

De voor­lo­pi­ge plant­lijs­ten voor de regu­lie­re inboet van het jaar 2021 zijn hier­on­der te vinden: