Start onderhoud kunstgrasondergronden op speellocaties

De komende weken gaat Firma Griekspoor, in opdracht van Spaarnelanden, de ondergronden van de openbare speellocaties in de gemeente Haarlem reinigen. Er wordt gemiddeld 19000 m2 kunstgrasondergrond en 1200 m2 zandondgrond van Haarlemse speellocaties gereinigd en ingestrooid met nieuw instrooizand.

Daar­naast wor­den in de open­ba­re zand­bak­ken nieuw speel­zand aan­ge­bracht. Door het rei­ni­gen van de kunst­gras­on­der­gron­den wordt de levens­duur van het kunst­gras ver­lengd en gaat dit onkruid- en mos­groei tegen. Om ervoor te zor­gen dat de onder­grond vei­lig blijft, wor­den de gras­mat­ten met een spe­ci­a­le machi­ne opge­bor­steld en gereinigd.

Vei­li­ge ondergrond

In Haarlem heb­ben de mees­te speel­lo­ca­ties een val­dem­pen­de onder­grond van kunst­gras. Zo’n onder­grond is opge­vuld met zand. Door regen, wind en ande­re omstan­dig­he­den kan de dem­pen­de top­laag wor­den aangetast. Het kunst­gras kan boven­dien glad wor­den vanwege alg- en mos­vor­ming. Door de zand­ondergronden peri­o­diek te rei­ni­gen, door mid­del van beluch­ten, zeven en aan­vul­len waar nodig blij­ven de speel­plek­ken een vei­li­ge en gezon­de plek om te spelen.

Tij­de­lijk niet in gebruik

Over­last tijdens de werkzaamheden wordt zoveel moge­lijk beperkt, maar eni­ge hin­der kan voor­ko­men. Tijdens de werkzaamheden kan een speel­lo­ca­tie tij­de­lijk niet gebruikt wor­den. De werkzaamheden aan alle speel­lo­ca­ties zul­len in totaal onge­veer 4 weken duren.