Parkeervak maakt ruimte voor groen

Geplaatst op: 10 maart 2022

In opdracht van gemeente Haarlem plaatste Spaarnelanden de eerste twee plantenbakken in de Sophiastraat en de Gasthuislaan in Haarlem. In totaal komen er 5 plantenbakken in plaats van een parkeervak in Haarlem.

Buurt­kin­de­ren hiel­pen mee met het aan­plan­ten van de bak­ken. De bak heeft schui­ne ran­den, waar­door het mak­ke­lij­ker is voor auto’s om in- en uit te parkeren. Door het bank­je op de sta­len bak dient het ook als ont­moe­tings­plaats voor buurtbewoners.

Ruim­te voor bio­di­ver­si­teit en klimaatadaptatie

Door de plan­ten­bak­ken komt er meer ruim­te voor groen en bio­di­ver­si­teit in de straat. De plan­ten­bak is bedacht en ont­wor­pen door Spaarnelanden en voor­zien van een inge­bouwd bij­en­ho­tel en planten met een zo lang moge­lij­ke bloei­pe­ri­o­de. Dit draagt bij aan het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit. De Cor­ten­sta­len bak is open aan de onder­kant en staat direct in de aar­de. Dit zorgt ervoor dat regen­wa­ter kan weg­lo­pen en de grond dit op kan nemen. Bij hevi­ge regen­bui­en kan het water daar­door mak­ke­lijk weg­stro­men en raakt het riool min­der snel over­be­last. Zo draagt het plaat­sen van de plan­ten­bak bij aan klimaatadaptatie.

Lokaal en duurzaam gemaakt

De bak­ken zijn zo duurzaam moge­lijk gepro­du­ceerd, in samen­wer­king met loka­le onder­ne­mers. De Cor­ten­sta­len bak is gemaakt door de Haarlemse Hek­ken Indu­strie in de Waar­der­pol­der. De aar­de in de bak is gemixt met ORO-wol­kor­rels. Deze kor­rels zijn gemaakt van het rest­pro­duct dat over­blijft van de scha­pen­hou­de­rij. De wol­kor­rels zijn een water­buf­fer, waar­door bewo­ners min­der vaak water hoe­ven te geven. De kor­rels geven daar­naast voe­ding aan de planten in de bak en zor­gen ervoor dat de wor­tels van de planten mak­ke­lij­ker kun­nen groeien.

Aan­vra­gen plantenbak

Haar­lem­mers die ook een plan­ten­bak wil­len kun­nen deze aan­vra­gen bij de gemeen­te. Als er vol­doen­de draag­vlak is bin­nen de straat, dan plaatst Spaarnelanden eerst een tij­de­lij­ke groen­vlon­der. Is er na drie maan­den nog steeds vol­doen­de draag­vlak, dan ver­vangt Spaarnelanden de tij­de­lij­ke vlon­der voor een vas­te bak. Meer infor­ma­tie is hier te vinden.

Foto’s: Paul Vree­k­er- Uni­ted Photos