Naar het overzicht

Parkeervak maakt ruimte voor groen

In opdracht van gemeente Haarlem plaatste Spaarnelanden de eerste twee plantenbakken in de Sophiastraat en de Gasthuislaan in Haarlem. In totaal komen er 5 plantenbakken in plaats van een parkeervak in Haarlem.

Buurt­kin­de­ren hiel­pen mee met het aan­plan­ten van de bak­ken. De bak heeft schui­ne ran­den, waar­door het mak­ke­lij­ker is voor auto’s om in- en uit te parkeren. Door het bank­je op de sta­len bak dient het ook als ont­moe­tings­plaats voor buurtbewoners.

Ruim­te voor bio­di­ver­si­teit en klimaatadaptatie

Door de plan­ten­bak­ken komt er meer ruim­te voor groen en bio­di­ver­si­teit in de straat. De plan­ten­bak is bedacht en ont­wor­pen door Spaarnelanden en voor­zien van een inge­bouwd bij­en­ho­tel en planten met een zo lang moge­lij­ke bloei­pe­ri­o­de. Dit draagt bij aan het ver­gro­ten van de bio­di­ver­si­teit. De Cor­ten­sta­len bak is open aan de onder­kant en staat direct in de aar­de. Dit zorgt ervoor dat regen­wa­ter kan weg­lo­pen en de grond dit op kan nemen. Bij hevi­ge regen­bui­en kan het water daar­door mak­ke­lijk weg­stro­men en raakt het riool min­der snel over­be­last. Zo draagt het plaat­sen van de plan­ten­bak bij aan klimaatadaptatie.

Lokaal en duurzaam gemaakt

De bak­ken zijn zo duurzaam moge­lijk gepro­du­ceerd, in samen­wer­king met loka­le onder­ne­mers. De Cor­ten­sta­len bak is gemaakt door de Haarlemse Hek­ken Indu­strie in de Waar­der­pol­der. De aar­de in de bak is gemixt met ORO-wol­kor­rels. Deze kor­rels zijn gemaakt van het rest­pro­duct dat over­blijft van de scha­pen­hou­de­rij. De wol­kor­rels zijn een water­buf­fer, waar­door bewo­ners min­der vaak water hoe­ven te geven. De kor­rels geven daar­naast voe­ding aan de planten in de bak en zor­gen ervoor dat de wor­tels van de planten mak­ke­lij­ker kun­nen groeien.

Aan­vra­gen plantenbak

Haar­lem­mers die ook een plan­ten­bak wil­len kun­nen deze aan­vra­gen bij de gemeen­te. Als er vol­doen­de draag­vlak is bin­nen de straat, dan plaatst Spaarnelanden eerst een tij­de­lij­ke groen­vlon­der. Is er na drie maan­den nog steeds vol­doen­de draag­vlak, dan ver­vangt Spaarnelanden de tij­de­lij­ke vlon­der voor een vas­te bak. Meer infor­ma­tie is hier te vinden.

Foto’s: Paul Vree­k­er- Uni­ted Photos