Nieuw in Haarlem: de Recyclewagen

Geplaatst op: 22 september 2022

Vanaf oktober in Haarlem: de Recyclewagen. Een nieuw initiatief van Spaarnelanden en de gemeente Haarlem. Bij de Recyclewagen lever je kleine hoeveelheden spullen in die niet in de gewone afvalcontainers horen. Bijvoorbeeld kleine elektrische apparaten, oud ijzer en andere metalen, spullen van hard plastic, accu’s en verfblikken. Allemaal grondstoffen die geschikt zijn om nieuwe producten van te maken of gevaarlijk zijn als ze bij het restafval belanden. Je kunt ze nu gemakkelijk en dichtbij huis inleveren bij de Recyclewagen!

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Waar en wanneer?

Kijk voor de data en loca­ties op spaarnelanden.nl/wagen.

Wat mag je inle­ve­ren bij de Recyclewagen?

Onder­staan­de spul­len mag je inle­ve­ren bij de Recy­cle­wa­gen. Past het in een gro­te bood­schap­pen­tas? Dan mag het wor­den inge­le­verd. Gro­te­re hoe­veel­he­den of spul­len breng je naar het Milieuplein of kan Spaarnelanden opha­len via afspraak voor grof huis­hou­de­lijk afval.

  • Klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten zoals brood­roos­ters, stof­zui­gers, mixers, elek­tri­sche tan­den­bor­stels, strijk­bou­ten en printers
  • IJzer en meta­len zoals pan­nen, bestek, rek­jes, niet­ma­chi­nes, gereed­schap, onder­de­len van (brom)fietsen en schroefjes
  • Har­de plas­tics zoals plas­tic speel­goed, krat­jes, plan­ten­bak­ken, ver­s­houd­bak­jes, rek­jes, emmers en gieters
  • Hout zoals klei­ne paal­tjes en plankjes
  • Aar­de­werk zoals bloem­pot­ten en servies
  • Piep­schuim
  • Olie en vet­ten uit de keu­ken zoals fri­tuur­vet (in geslo­ten verpakking)
  • Klein Che­misch Afval (KCA): bat­te­rij­en, cart­rid­ges, spaar­lam­pen, verf (geslo­ten ver­pak­king), spuit­bus­sen, accu’s, medi­cij­nen, cos­me­ti­ca en olie. Injec­tie­naal­den kun­nen niet wor­den inge­le­verd en ander KCA dan omschre­ven moet naar het milieuplein.
Wat gebeurt er met de door jou inge­le­ver­de grondstoffen?

De inge­le­ver­de grond­stof­fen wor­den eerst naar het Haarlemse Milieuplein gebracht. Van­af daar gaan ze naar ver­schil­len­de ver­wer­kers, die er weer nieu­we mate­ri­a­len van maken. Zo kan er bij­voor­beeld van piep­schuim iso­la­tie­ma­te­ri­aal gemaakt wor­den, van fri­tuur­vet bio­brand­stof en wor­den meta­len vol­le­dig en onein­dig her­ge­bruikt. Boven­dien kan Klein Che­misch Afval, zoals accu’s, gevaar­lijk zijn als het bij het restafval belandt en bij­voor­beeld bran­den ver­oor­za­ken bij de verwerking.

Genoeg rede­nen dus, om deze spul­len voort­aan naar de Recy­cle­wa­gen te brengen.