Nesten eikenprocessierups aangetroffen in Haarlem

De eerste inventarisatie naar aanwezigheid van de eikenprocessierups is afgelopen week afgerond. Tijdens de inventarisatie zijn 37 nesten aangetroffen in Haarlem, Spaarnelanden verwijdert de nesten deze week. In Zandvoort zijn geen nesten van de eikenprocessierups aangetroffen.

Over­last eiken­pro­ces­sie­rups later

Meest­al vindt in juni de groot­ste over­last van de eiken­pro­ces­sie­rups plaats, maar door de warm­te van eind maart en de kou­de weken erna liet de eiken­pro­ces­sie­rups zich dit jaar later zien.

Moge­lij­ke toename

In 2019 zijn er in totaal 62 nes­ten ver­wij­derd en in 2020 100 nes­ten. Moge­lijk is er dit jaar ook weer spra­ke van een toe­na­me van het aan­tal nes­ten. Deze con­clu­sie trekt Spaarnelanden aan de hand van het aan­tal aangetroffen nes­ten tijdens de eer­ste inven­ta­ri­sa­tie­ron­de. Of er dit jaar spra­ke zal zijn van een plaag is nog niet te voor­spel­len. De komen­de tijd blijft Spaarnelanden onder­zoek doen naar de aan­we­zig­heid van de eiken­pro­ces­sie­rups en ver­wij­dert nes­ten zo snel moge­lijk om over­last te voorkomen.

Melding maken van eikenprocessierups

Inwo­ners die een gemeen­te­lij­ke eiken­boom met eiken­pro­ces­sie­rup­sen aan­tref­fen kun­nen dit melden bij de gemeen­te Haarlem en gemeen­te Zandvoort of via tele­foon­num­mer 14 023. Spaarnelanden ver­wij­dert de nes­ten zo snel moge­lijk na het bin­nen­ko­men van een melding. Dit gebeurt door spe­ci­a­lis­ti­sche mede­wer­kers die de rup­sen opzui­gen uit de boom. Eiken­pro­ces­sie­nes­ten in particuliere bomen wor­den niet ver­wij­derd door Spaarnelanden.