Koelboxen coronavaccins krijgen tweede leven als straatnaambord

In het Haarlemse Schoterbos zijn binnenkort straatnaamborden te vinden die gemaakt zijn van koelboxen voor coronavaccins. Door het plastic van de koelboxen te recyclen, krijgen de koelboxen een tweede leven in de vorm van straatnaamborden. Wel zo duurzaam!

Vrij­dag­och­tend zijn de nieu­we straat­naam­bor­den in het Scho­ter­bos ont­huld door wet­hou­der Michel Rog. Koel­boxen mogen maar één­ma­lig gebruikt wor­den en moe­ten na gebruik ver­nie­tigd wor­den. Door ze in te zet­ten als straat­naam­bord krij­gen ze weer een nieu­we functie.

Ver­keers­bord van olifantsgras

De wet­hou­der ont­hul­de daar­naast ook ver­keers­bor­den, gemaakt van gemaakt van oli­fants­gras dat groeit bij Schip­hol. Het planten van oli­fants­gras is een dier­vrien­de­lij­ke manier om gan­zen bij Schip­hol te weren. Ook neemt het tijdens het groei­en CO₂ op en kan de plant ver­werkt wor­den tot ver­schil­len­de pro­duc­ten waar­on­der ver­keers­bor­den. En om de bio­di­ver­si­teit te sti­mu­le­ren en ver­gro­ten is de ach­ter­kant van het bord geschikt gemaakt als insectenhotel.

Het ver­keers­bord van oli­fants­gras is het eer­ste ver­keers­bord in Neder­land. Als de bor­den toe zijn aan ver­van­ging, kan het oude bord een­vou­dig ver­snip­perd wor­den om ver­vol­gens weer als grond­stof te die­nen voor een nieuw bord. In prin­ci­pe is het moge­lijk om dit pro­ces ein­de­loos te blij­ven her­ha­len. Hier­door zijn er geen nieu­we grond­stof­fen meer nodig.

Ini­ti­a­tief van Spaarnelanden

De ver­keers- en straat­na­men­bor­den zijn een ini­ti­a­tief van Spaarnelanden. Door het gebruik van gere­cy­cled plas­tic en oli­fants­gras brengt Spaarnelanden de CO₂ -uit­stoot naar bene­den en voor­komt zo het gebruik van nieu­we grondstoffen.

Foto: Jur­ri­aan Hoefsmit