Naar het overzicht

Kerstbomenactie Haarlem

De Kerstbomenactie is terug! Dit jaar organiseren gemeente Haarlem en Spaarnelanden weer de kerstbomenactie. Op 29 december 2021, 5 en 12 januari 2022 - tussen 12:30 en 16:00 uur - kunnen kinderen tot en met 15 jaar op diverse locaties in Haarlem oude kerstbomen brengen.

Het doel van de actie is zoveel moge­lijk te voor­ko­men dat afge­dank­te kerstbomen gaan rond­slin­ge­ren in de stad. Dat zorgt name­lijk voor rom­mel, trekt ander zwerf­vuil aan en is brand­ge­vaar­lijk. De inge­za­mel­de bomen wor­den ver­snip­perd en ver­werkt tot compost.

50 cent en een lootje

Per inge­le­ver­de boom krij­gen de kin­de­ren €0,50 en een loot­je waar­mee ze kans maken op de Super­prijs van €500,-. Deze hoofd­prijs is bestemd voor een acti­vi­teit met de hele klas of voor een goed doel. Naast de hoofd­prijs zijn er ook 100 cadeau­bon­nen te win­nen. De uit­slag van de loting is terug te vin­den op de web­si­te van Spaarnelanden. Kin­de­ren van­af 16 jaar en vol­was­se­nen kun­nen ook oude kerstbomen inle­ve­ren. Zij doen ech­ter niet mee aan de actie. Alle infor­ma­tie en de inza­mel­lo­ca­ties zijn te vin­den op: spaarnelanden.nl/kerstbomenactie.

Trek­king win­nen­de loten

De trek­king van de win­nen­de loten en de Super­prijs is op 14 janu­a­ri 2022. De uit­sla­gen zijn die dag van­af 13.00 uur te vin­den op www.spaarnelanden.nl/kerstbomenactie. De win­naars die­nen zich vóór 21 janu­a­ri 2022 te melden door een foto van het loot­je te mai­len naar communicatie@spaarnelanden.nl onder ver­mel­ding van naam, adres, tele­foon­num­mer, naam van de school en groep.

Prijs­uit­rei­king

Op woens­dag 26 janu­a­ri 2022 reikt Eva de Raadt, o.a. wet­hou­der van Finan­ci­ën, Sport en Open­ba­re Ruim­te, de Super­prijs uit op het stadhuis.

Ver­za­me­len bomen

Ver­za­mel­de bomen mogen op last van de brand­weer niet in voor­tui­nen of op straat wor­den opge­sla­gen tot de inza­mel­da­gen. Spaarnelanden is ver­plicht bomen te ver­wij­de­ren in voor­tui­nen en op straat in ver­band met brandgevaar.