Kastanjebloedingsziekte

De kastanjebloedingsziekte komt in Haarlem en Zandvoort voor bij kastanjebomen. In opdracht van gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort start Spaarnelanden binnenkort weer met het controleren van bomen op kastanjebloedingsziekte. De ziekte is niet direct gevaarlijk voor de boom en zijn omgeving.

Inwo­ners die ver­moe­den dat een boom de kas­tan­je­ziek­te heeft, kun­nen dit melden via gemeen­te Haarlem of gemeen­te Zandvoort.

Na melding wordt de boom onder­zocht door een boo­m­ex­pert. Wan­neer de ziek­te wordt gecon­sta­teerd bij een kas­tan­je, krijgt deze de clas­si­fi­ca­tie licht, matig of ern­stig. Als de kas­tan­je ern­stig is aangetast, krijgt deze een blau­we stip en zal de boom wor­den gekapt. Dit wordt, afhan­ke­lijk van de groot­te en de loca­tie van de boom, door een gespe­ci­a­li­seerd bedrijf uitgevoerd.

Her­ken­nen zie­ke boom

De kas­tan­je­bloe­dings­ziek­te wordt ver­oor­zaakt door een bac­te­rie. De stam van een aan­ge­tas­te boom ver­toont roest­brui­ne vlek­ken waar­uit drup­pels oran­je­ro­de stro­pe­ri­ge vloei­stof komt. De vlek­ken brei­den zich gelei­de­lijk uit. In de loop van het groei­sei­zoen stopt de vocht­ont­wik­ke­ling en dro­gen de vlek­ken in tot don­ke­re kor­sten. Op die plek­ken is de bast dan vaak afge­stor­ven. In het vol­gen­de sta­di­um scheurt de bast open op de ern­stig aan­ge­tas­te plek­ken. Bij een zie­ke kas­tan­je komt ook het bla­der­dek niet meer tot vol­le bloei. De kroon van de kas­tan­je ver­toont kale tak­ken en de bla­de­ren zijn vaak klei­ner dan nor­maal en ver­kleurd. Vaak is de boom ook vat­baar­der voor schim­mels en groei­en daar­door schim­mels zoals het elfen­bank­je, de oes­ter­zwam en de honing­zwam op de kastanje.

Particuliere bomen

Spaarnelanden con­tro­leert geen particuliere kas­tan­je­bo­men in Haarlem en Zandvoort. Inwo­ners die een kas­tan­je­boom in de tuin heb­ben en ver­moe­den dat deze is aangetast door de kas­tan­je­bloe­dings­ziek­te kun­nen een par­ti­cu­lier boom­ver­zor­gings­be­drijf inscha­ke­len om de kas­tan­je te controleren.