Kap oude bomen in Haarlem

Geplaatst op: 25 mei 2023

Spaarnelanden is in opdracht van de gemeente Haarlem gestart met het vervangen van een aantal oude bomen. Het gaat om bomen die mogelijk schade veroorzaken of de veiligheid in gevaar brengen. De aanplant van de nieuwe, jonge bomen die daarvoor in de plaats komen start half november 2023.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Bomen zijn belang­rijk voor een gezon­de en pret­ti­ge stad. Ze maken de stad mooi, zijn goed voor de bio­di­ver­si­teit en water­huis­hou­ding. Ook zor­gen ze voor ver­koe­ling. Daar­om wordt voor elke gekap­te boom een nieu­we terug­ge­plaatst. En ze wor­den alleen maar gekapt als het écht nodig is. Bij­voor­beeld als de boom dood of ziek is. Hier­door wordt de boom insta­biel en dit kan gevaar ople­ve­ren voor de omgeving.

Voor het kap­pen van oude en monu­men­ta­le bomen gel­den stren­ge regels. Er vindt altijd over­leg plaats tus­sen Spaarnelanden, de gemeen­te en ande­re betrok­ke­nen voor­dat wordt beslo­ten tot kap. Ook moet het col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­der goed­keu­ring geven. In september 2022 viel het col­le­ge­be­sluit over de kap van de 49 bomen die Spaarnelanden in de komen­de peri­o­de gaat uitvoeren.

Kort voor de kap wor­den de bomen onder­zocht door een eco­loog. Als er broe­den­de die­ren of bij­zon­de­re planten aan­we­zig zijn, kan de kap wor­den uit­ge­steld. De aan­plant van jon­ge bomen begint half novem­ber 2023, het begin van het plantseizoen.