Naar het overzicht

Ingepakte bomen met spinselmot onschadelijk

In de maanden mei en juni kan het voorkomen dat bomen worden ingepakt met spinsel door de larven van de spinselmot.

Een boom inge­pakt met weef­sel van de spin­sel­mot ziet er ziek en onge­zond uit. Toch is de spin­sel­mot geheel onscha­de­lijk voor mens en boom. Spin­sel­mot wordt daar­om niet bestreden.

Plaag

Alhoe­wel de spin­sel­mot onge­vaar­lijk is, kun­nen deze rup­sen een ware plaag vor­men, die voor over­last kan zor­gen. Bomen die in het voor­jaar net nieuw blad heb­ben gekre­gen, wor­den in kor­te tijd hele­maal kaal gevre­ten. De bomen onder­vin­den hier ech­ter geen scha­de van. Het web van de spin­sel­mot blijft zit­ten tot­dat de rup­sen zich na vier tot zes weken ver­pop­pen tot een klein nacht­vlin­der­tje. Van­af dat moment krij­gen de bomen nieu­we bladeren.