Informatie over parkeren in Haarlem overzichtelijk op één plek

Informatie over parkeren in Haarlem is vanaf nu nóg makkelijker te vinden via haarlembereikbaar.com. Deze nieuwe website brengt het parkeeraanbod in Haarlem volledig en overzichtelijk in kaart en geeft informatie over alle parkeertarieven en voorzieningen in parkeergarages, zoals elektrische laadpalen en mindervalideplekken.

Bewo­ners en bezoe­kers kun­nen via de web­si­te ook par­keer­kaar­ten en abon­ne­men­ten voor open­ba­re par­keer­ga­ra­ges aanvragen.

Ini­ti­a­tief van Spaarnelanden
www.haarlembereikbaar.com is een ini­ti­a­tief van Spaarnelanden die een groot deel van de par­keer­fa­ci­li­tei­ten in Haarlem beheert in opdracht van de gemeen­te Haarlem. Via de web­si­te krij­gen inwo­ners en bezoe­ker ant­woord op al hun vra­gen. Zo is bij­voor­beeld te zien hoe­veel straat­par­ke­ren kost ten opzich­te van een plek in een par­keer­ga­ra­ge, wel­ke abon­ne­men­ten je kunt aan­schaf­fen en waar in wel­ke fietsenstalling je een elek­tri­sche fiets kunt laden. Ook actu­e­le infor­ma­tie over werkzaamheden en par­keer­ta­rie­ven zijn op de web­si­te terug te vinden.

Parkeren op het water
Naast infor­ma­tie over de bereik­baar­heid op straat, staat op de web­si­te ook infor­ma­tie over ‘Parkeren op het water’. Spe­ci­aal voor men­sen die Haarlem met hun boot bezoe­ken staat hier alle infor­ma­tie over lig­plaat­sen, brug­gen­geld en de loca­ties van betaalterminals.

Door­ont­wik­ke­ling
De web­si­te wordt de komen­de tijd nog door­ont­wik­keld. Zo komt er in de toe­komst een inlog­por­taal waar­door inwo­ners en bezoe­kers hun abon­ne­men­ten en par­keer­kaar­ten 24/7 zelf kun­nen rege­len en behe­ren. Bij­voor­beeld voor auto­ma­ti­sche afschrij­vin­gen, het aan­pas­sen van een ken­te­ken voor de ken­te­ken­her­ken­ning bij de slag­boom en inza­ge in facturen.

Daar­naast komt de beschik­baar­heid van vrije par­keer­plek­ken in Haarlem ook op de web­si­te te staan.