In strijd tegen iepziekte verwijdert Spaarnelanden ook zieke iepen uit particuliere tuinen

In Haarlem staan veel monumentale iepen. De iepziekte komt de laatste jaren ook hier steeds meer voor. De gemeente Haarlem doet alles om de bomen te beschermen en te redden. Een van de maatregelen om is het zo snel mogelijk kappen en veilig afvoeren van zieke iepen. Nieuw is dat particulieren nu kosteloos hun zieke iep kunnen laten kappen en afvoeren door Spaarnelanden. Dit besluit volgt op een aangenomen motie van de SP.

Melden van zie­ke iep

In de strijd tegen de iep­ziek­te heb­ben we ieder­een nodig. Par­ti­cu­lie­ren die ver­moe­den dat een boom in hun tuin het slacht­of­fer is van de iep­ziek­te, kun­nen dit melden op haarlem.nl/melding-doen. Een boom­des­kun­di­ge komt dan naar de boom kij­ken. Als de boom inder­daad ziek is, kan de eige­naar de besmet­te boom door Spaarnelanden laten kap­pen en afvoeren.

Inen­ten

Om de iepen te bescher­men zijn er ver­schil­len­de maat­re­ge­len geno­men. De afge­lo­pen weken zijn de meest kwets­ba­re iepen op de gemeen­te­grond inge­ënt, zodat ze min­der gevoe­lig zijn voor iep­ziek­te. Iepen die toch ziek zijn wor­den zo snel moge­lijk gekapt en afgevoerd.

Wor­tel­scher­men

Naast het vac­ci­ne­ren is er vorig jaar ook getest met wor­tel­scher­men. De wor­tel­scher­men in de grond voor­ko­men dat de wor­tels van iepen elkaar raken en zo de schim­mel door­ge­ven die iep­ziek­te veroorzaakt.

Fero­moon­val­len

Ten­slot­te zijn dit jaar fero­moon­val­len geplaatst. Deze val­len zijn bedoeld om de iepen­spint­ke­ver mee te van­gen. Om de paar maan­den wor­den deze val­len opge­haald om de kevers te tel­len en geven zo een goed inzicht in de iepen­spint­ke­ver­po­pu­la­tie. Met deze gege­vens wordt onder­zocht wat het effect is van de maatregelen.