Jaarlijkse iep-prik

Geplaatst op: 15 mei 2023

De iep is een herkenbare boom in Haarlem en Zandvoort. De boom kan goed tegen de zoute zeelucht en maakt daarom al eeuwen onderdeel uit van het straatbeeld. In de maanden mei en juni start Spaarnelanden met het injecteren van iepen tegen de iepziekte. Het injecteren moet vroeg in het groeiseizoen gebeuren, als de iepen net uitlopen.

De iep is een her­ken­ba­re boom in Haarlem en Zandvoort. De boom kan goed tegen de zou­te zee­lucht en maakt daar­om al eeu­wen onder­deel uit van het straat­beeld. In de maan­den mei en juni start Spaarnelanden met het injec­te­ren van iepen tegen de iep­ziek­te. Het injec­te­ren moet vroeg in het groei­sei­zoen gebeu­ren, als de iepen net uitlopen.

Iepen­ziek­te

De iep­ziek­te is een agres­sie­ve schim­mel­ziek­te die de laat­ste jaren helaas steeds meer voor­komt. De ziek­te wordt ver­spreid door klei­ne zwar­te kevers: iepen­spint­ke­ver­tjes. Ze leg­gen hun eitjes op een ver­zwak­te of dode iep die ver­vol­gens ziek wordt. Ook gezon­de bomen kun­nen wor­den besmet. Bij­voor­beeld door­dat de wor­tels onder de grond con­tact maken met een zie­ke iep. Ook door het ver­voe­ren van haard­hout kan de ziek­te verspreiden.

Waar­aan her­ken je een zie­ke iep? Nor­maal gespro­ken zijn de bla­de­ren in de zomer fris en groen. Maar als de boom ziek is, zie je al te vroeg in het jaar al herfst­kleu­ren ver­schij­nen en ver­liest de boom zijn bla­de­ren. Ken­mer­kend voor een zie­ke iep zijn kale tak­ken, soms met nog een paar ver­dor­de blaad­jes aan de uiteinden.

Wat doet Spaarnelanden?

In de maan­den mei en juni behan­delt Spaarnelanden 1280 iepen met een leef­tijd van 25 jaar en ouder van iep­soor­ten die niet resis­tent zijn tegen iep­ziek­te. Soms lukt het niet om een iep met een injec­tie te bescher­men. De zie­ke iep moet dan zo snel moge­lijk gekapt en afge­voerd wor­den, om te voor­ko­men dat meer bomen wor­den besmet. Spaarnelanden kapt de zie­ke bomen dan en voert ze vei­lig af. Dit doen we, in opdracht van de gemeen­te, zowel in open­ba­re ruim­tes als (kos­te­loos) voor particulieren.

Wat kun je zelf doen?

Zie je een zie­ke iep of ver­moed je dat je een zie­ke boom in de tuin hebt staan? Meld het via de gemeen­te Haarlem.

De iep (Ulmus of olm) is een loof­boom die zo’n 30 meter hoog kan wor­den. Hij kan heel oud wor­den, wel 400 tot 600 jaar. De top groeit meest­al naar boven toe breed uit. Iepen bloei­en alleen tijdens een kor­te peri­o­de vroeg in het voor­jaar. Je her­kent de iep aan zijn bla­de­ren: door de ner­ven lij­ken het net veren. De blaad­jes heb­ben een gezaag­de bladrand.