Heel Haarlem kan straks afval scheiden

Geplaatst op: 17 mei 2022

Komende weken worden in de Transvaalwijk containers voor afvalscheiding geplaatst. Een mijlpaal, want dan kan er in alle wijken van Haarlem dichtbij huis afval worden gescheiden. De gemeente Haarlem en Spaarnelanden helpen bewoners graag op weg. Daarom kom je de komende weken op verschillende plekken tips tegen over afvalscheiding. Bovendien kunnen Haarlemmers ‘afval dunken’, een vrolijke en speelse manier om te laten zien welk afval waar hoort.

Haar­lem­mers kun­nen in alle wij­ken afval scheiden

In 2016 start­te Haarlem met het Stra­te­gisch Plan Afval­schei­ding met als doel om afval schei­den gemak­ke­lij­ker te maken. De afge­lo­pen jaren zorg­den Spaarnelanden en de gemeen­te Haarlem ervoor dat alle bewo­ners dicht­bij huis afval kun­nen schei­den: bewo­ners met een daar­voor geschik­te tuin ont­vin­gen een duo-container. Voor alle ande­re bewo­ners wer­den er op straat extra open­ba­re containers geplaatst voor papier/karton, PBD (Plas­tic ver­pak­kin­gen, Blik en Drink­pak­ken) en gft (groen­te-, fruit- en tuin­af­val en etens­res­ten). Komen­de weken wor­den de laat­ste afval­schei­dings­con­tai­ners geplaatst, in Trans­vaal­wijk. Daar­mee heeft heel Haarlem de moge­lijk­heid om dicht­bij huis afval te scheiden!

Afval dun­ken

Omdat afval schei­den ook leuk mag zijn, laten we Haar­lem­mers op een vro­lij­ke manier zien welk afval waar hoort: via afval dun­ken. Gooi de afval­bal in de juis­te bas­ket en leer zo wat waar hoort. Het afval dun­ken is te vin­den op:

  • Zaterdag 28 mei, 09:00 – 16.00 uur: Gro­te Markt
  • Dinsdag 31 mei, 09:00 – 12.30 uur: Markt Schalkwijk
  • Donderdag 2 juni, 09:00 – 12.30 uur: Markt Floresstraat

Deel­ne­mers krij­gen een gft-emmer­tje* voor op het aan­recht en een koel­kast­pos­ter over afval schei­den. Zo kan het afval schei­den gelijk in de prak­tijk wor­den gebracht.

* Zolang de voor­raad strekt. Ook zonder deel­na­me mag een gft-emmer­tje opge­haald wor­den op de genoem­de data en plaatsen.