Haarlemmers die gft scheiden maken kans op een Green Ticket

Haarlemmers scheiden steeds meer gft en daar willen Spaarnelanden en de gemeente Haarlem inwoners voor bedanken! Daarom maakt iedereen die tussen 31 mei en 11 juni 2021 zijn gft gescheiden aanbiedt kans op één van de 15 Green Tickets. Met een Green Ticket win je een luxe afvalscheidingsbak van Brabantia voor in de keuken, t.w.v. minimaal €139.

Waar­om gft scheiden?

Van gft (groen­te-, fruit- en tuin­af­val en etens­res­ten) wordt com­post en bio­gas gemaakt. Zon­de dus, om dit bij het restafval te gooi­en. Haar­lem­mers hiel­den in 2020 ruim 7 mil­joen kilo gft apart, 11 pro­cent meer dan het jaar ervoor. We schei­den dus steeds meer gft.

Maar het schei­den van gft kan nog beter in Haarlem. In 2020 bestond de gemid­del­de res­taf­val­zak van een Haar­lem­mer nog voor ruim 30% uit gft. Dit wordt ver­brand en dat is duur­der én min­der mili­eu­vrien­de­lijk. Houd gft en etens­res­ten dus apart, dan kan het wor­den hergebruikt.

Mee­doen

Heb je een gft-rolcontainer? Bied hem dan aan op je vas­te inzameldag tus­sen 31 mei en 11 juni en vind een Green Tic­ket in je container. Of breng in die peri­o­de je gft naar een van de gft-containers op straat. Wie weet word jij daar opge­wacht door een van de afval­coa­ches mét Green Ticket.

Prij­zen

Vind of ont­vang je een Green Tic­ket, dan win je een luxe afval­schei­dings­bak van Bra­ban­tia voor in de keu­ken t.w.v. mini­maal €139. Zo wordt afval schei­den gemak­ke­lijk, zonder dat het teveel ruim­te inneemt in de keuken.

Meer han­di­ge afval­schei­dings­bak­ken bekij­ken? Spaarnelanden en de gemeen­te Haarlem bie­den een over­zicht van de han­dig­ste afval­schei­dings­bak­ken. Op spaarnelanden.nl/afvalbakken zijn meer dan 200 afval­bak­ken te vin­den van ver­schil­len­de leve­ran­ciers en vari­ë­rend in prijs, kleur en afme­ting. Zo hopen we afval schei­den voor nog meer Haar­lem­mers mak­ke­lij­ker te maken. Want, Elke kilo telt