Haarlem wil meer recyclen en gaat de wijken in met ‘Elke Kilo Telt’ container

Haarlem wil nóg beter afval scheiden. Daarom trekken Spaarnelanden en de gemeente Haarlem van 16 t/m 25 september a.s. de Haarlemse wijken in met de ‘Elke Kilo Telt’ container. Deze omgebouwde container is zichtbaar gevuld met de afvalstroom Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD). Daarbij zijn er voorbeelden te zien van wat er van PBD gemaakt kan worden. Haarlemmers kunnen op de container een boodschap achterlaten over afval scheiden en hun afvalscheidingstips met elkaar delen. En natuurlijk zijn er mooie, duurzame, Haarlemse prijzen te winnen!

De ‘Elke Kilo Telt’ container

Van 16 t/m 25 september is de ‘Elke Kilo Telt’ container te vin­den op vijf ver­schil­len­de loca­ties in Haarlem. Bij deze oude omge­bouw­de glascontainer van Spaarnelanden kun­nen bewo­ners tips over afval­schei­ding delen en aan­ge­ven waar­om afval schei­den voor hem/haar belang­rijk is. Elke dag ont­van­gen de eer­ste 10 bewo­ners die hun bood­schap ach­ter­la­ten een duurzaam Haar­lems cadeau­tje van Marcel’s Green Soap.

Raad de kilo’s

De container is zicht­baar gevuld met PBD: plas­tic, blik en drink­pak­ken. Een afval­stroom die in Haarlem sinds 2015 geschei­den wordt. Haar­lem­mers kun­nen raden hoe­veel kilo PBD er in de container zit. Hier­bij geven we vast een hint: de inhoud van de container is gelijk aan het geschei­den PBD-afval van onge­veer 36 Haarlemse huis­hou­dens per jaar. De bes­te drie inzen­din­gen win­nen diner­bon­nen van een duurzaam Haar­lems res­tau­rant: De Dakkas.

Waar en wanneer?

De ‘Elke Kilo Telt’ container is te vin­den op de vol­gen­de dagen en locaties:
16 en 17 september – Win­kel­cen­trum Parkwijk
18 en 19 september – Marsmanplein
20 en 21 september – Stationsplein
22 en 23 september – Jum­bo Molenwijk
24 en 25 september – Win­kel­cen­trum Schalkwijk

Op 16 september om 11 uur gaat de actie van start bij win­kel­cen­trum Par­kwijk. Als men­sen vra­gen heb­ben over afval schei­den, dan kun­nen zij bij een van de mede­wer­kers van Spaarnelanden terecht. Zij zijn dage­lijks aan­we­zig (door­de­weeks van 11.00 tot 13.30 uur en van 17.00 tot 19.00 uur, in het week­end van 11.00 tot 16.00 uur) om voor­lich­ting te geven over het schei­den van afval.

PBD in Haarlem

In Haarlem schei­den we plas­tic, blik en drink­pak­ken (PBD), ruim 1.800 ton per jaar. Dit zijn waar­de­vol­le grond­stof­fen. Door het PBD geschei­den in te zame­len kun­nen er weer nieu­we pro­duc­ten van wor­den gemaakt. Van vier plas­tic schoon­maak­fla­cons kan bij­voor­beeld een brood­trom­mel gemaakt wor­den. En 27 pet­fles­sen kun­nen een nieuw leven krij­gen als fleecetrui.

Een deel van het Haarlemse PBD belandt nog bij het restafval. Daar­van win­nen we een klein deel terug via naschei­ding, maar dat is een stuk min­der dan wat door de Haar­lem­mers zelf geschei­den wordt. Boven­dien is het PBD wat door Haar­lem­mers zelf geschei­den wordt beter geschikt voor recy­cling. Het is daar­om zon­de dat deze grond­stof­fen bij het restafval terecht­ko­men. Dan moet het gro­ten­deels wor­den ver­brand. Restafval ver­wer­ken is duur en draagt niet bij aan de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen van de stad. Dus, elke kilo PBD telt!