Haarlem start proef met containertuintjes

Om afval rondom ondergrondse restafvalcontainers te voorkomen, zijn gemeente Haarlem en Spaarnelanden een proef gestart met de aanleg van twee containertuintjes. De tuintjes zijn 3D-geprint uit 100% afval en bevatten echte bloemen en planten. De containertuintjes staan in de Oranjestraat en in de Jan Sluyterstraat.

Het idee van de con­tai­ner­tuin­tjes is dat bewo­ners een container adop­te­ren en tege­lij­ker­tijd zor­gen voor het onder­houd van de plantjes en bak­ken. Hier­door wordt de drem­pel om afval naast de container te zet­ten een stuk hoger. In de bak­ken staan onder­houds­vrien­de­lij­ke en win­ter­groe­ne planten.

Posi­tie­ve verleiding

Wet­hou­der Michel Rog “Met deze con­tai­ner­tuin­tjes wor­den men­sen op een posi­tie­ve manier ver­leid om met ande­re ogen naar hun omge­ving te kij­ken. We cre­ë­ren rond­om de container een groe­ne­re omge­ving en ver­gro­ten daar­mee ook met­een de bio­di­ver­si­teit. Boven­dien ziet het er direct een stuk vrien­de­lij­ker uit. Op deze manier kun­nen we bij­ge­plaatst afval hope­lijk uit het straat­beeld terugdringen.”

Eva­lu­a­tie na halfjaar

De proef met de con­tai­ner­tuin­tjes wordt na een half­jaar geë­va­lu­eerd. Mocht de proef suc­ces­vol zijn, dan vol­gen moge­lijk meer con­tai­ner­tuin­tjes. Het zal dan gaan om plek­ken waar veel afval naast de containers wordt gezet, waar de omge­ving wel wat extra groen kan gebrui­ken en waar bewo­ners bereid zijn om de tuin­tjes te onderhouden.