Naar het overzicht

Haarlem start proef met containertuintjes

Om afval rondom ondergrondse restafvalcontainers te voorkomen, zijn gemeente Haarlem en Spaarnelanden een proef gestart met de aanleg van twee containertuintjes. De tuintjes zijn 3D-geprint uit 100% afval en bevatten echte bloemen en planten. De containertuintjes staan in de Oranjestraat en in de Jan Sluyterstraat.

Het idee van de con­tai­ner­tuin­tjes is dat bewo­ners een container adop­te­ren en tege­lij­ker­tijd zor­gen voor het onder­houd van de plant­jes en bak­ken. Hier­door wordt de drem­pel om afval naast de container te zet­ten een stuk hoger. In de bak­ken staan onder­houds­vrien­de­lij­ke en win­ter­groe­ne planten.

Posi­tie­ve verleiding

Wet­hou­der Michel Rog “Met deze con­tai­ner­tuin­tjes wor­den men­sen op een posi­tie­ve manier ver­leid om met ande­re ogen naar hun omge­ving te kij­ken. We cre­ë­ren rond­om de container een groe­ne­re omge­ving en ver­gro­ten daar­mee ook met­een de bio­di­ver­si­teit. Boven­dien ziet het er direct een stuk vrien­de­lij­ker uit. Op deze manier kun­nen we bij­ge­plaatst afval hope­lijk uit het straat­beeld terugdringen.”

Eva­lu­a­tie na halfjaar

De proef met de con­tai­ner­tuin­tjes wordt na een half­jaar geë­va­lu­eerd. Mocht de proef suc­ces­vol zijn, dan vol­gen moge­lijk meer con­tai­ner­tuin­tjes. Het zal dan gaan om plek­ken waar veel afval naast de containers wordt gezet, waar de omge­ving wel wat extra groen kan gebrui­ken en waar bewo­ners bereid zijn om de tuin­tjes te onderhouden.