Haarlem speelt mee in het NK Tegelwippen

Geplaatst op: 9 mei 2022

Haarlem doet mee met het NK Tegelwippen, de landelijke wedstrijd tussen verschillende gemeenten met als doel: meer ruimte voor groen in de stad. Op zaterdag 14 mei 2022 vindt in Haarlem tussen 10.00 en 16.00 uur een stadsbrede tegelwipactie plaats.

We krij­gen steeds vaker te maken met extre­me regen­bui­en. Tege­lij­ker­tijd moe­ten wij ons voor­be­rei­den op lan­ge peri­o­des van hit­te en droog­te. Haarlem wil in 2050 kli­maat­be­sten­dig zijn. Door slim­me maat­re­ge­len te nemen kun­nen we er samen voor zor­gen dat de gevol­gen voor bewo­ners beperkt blij­ven. De gemeen­te zet zich in voor een groe­ne, kli­maat­be­sten­di­ge open­ba­re ruim­te. Maar Haar­lem­mers kun­nen zelf natuur­lijk ook maat­re­ge­len nemen! Min­der tegels en meer groen in de stad helpt om water­over­last door hef­ti­ge bui­en tegen te gaan. Bomen zor­gen voor ver­koe­ling tegen hit­te en een bete­re lucht­kwa­li­teit. Planten en bloemen ver­gro­ten de biodiversiteit.

Haarlem wil vergroenen

Haarlem heeft extra reden de mou­wen op te stro­pen want we zijn één van de meest ver­steen­de ste­den van Neder­land. Ver­schil­len­de wij­ken heb­ben te maken met hit­te­stress in zomers en water­over­last bij hef­ti­ge bui­en. Dat moet anders wil­len we de kli­maat­cri­sis te lijf gaan. Ver­groe­nen is ook nog eens ont­zet­tend leuk om te doen en ver­groot de leef­baar­heid in de stad.

In Haarlem wil de gemeen­te juist daar­om bewo­ners sti­mu­le­ren om hun eigen tuin of gevel te ver­groe­nen. Het bewo­ners­ini­ti­a­tief om ruil­pun­ten in te rich­ten waar inwo­ners tegels en zand kun­nen inle­ve­ren tegen planten onder­steunt ze van har­te. Vorig jaar was de Tegel­wip­ac­tie in Haarlem al een groot suc­ces. Deze edi­tie ver­wach­ten we nog veel meer ver­groe­nings­ac­ties. Boven­dien zijn er inmid­dels 10 ruil­lo­ca­ties ver­spreid over de stad. Zo kan ieder­een in zijn eigen wijk terecht voor planten en tui­nier­tips van buurt­ge­no­ten. Actie­ve buurt­ver­groe­ners geven daar het goe­de voor­beeld en moti­ve­ren hun buurt om mee te doen.

Van­af 14 mei 2022 maken tegels plaats voor ver­groe­ning in Haarlem

Op zaterdag 14 mei 2022 vindt in Haarlem tus­sen 10:00 en 16:00 uur een stads­bre­de tegel­wip­ac­tie plaats. Het is moge­lijk om tegels en zand op ver­schil­len­de plek­ken in de stad om te rui­len voor planten.

Inle­ver­pun­ten:

  • Buurt­cen­trum De Tulp (Rozen­pri­eel)
  • De Stook­ka­mer (Zuid­west)
  • Eco­sol loca­tie De Nieu­we Werf (Patri­mo­ni­um­buurt)
  • Hoek Kora­len­steeg (Hout­markt, Burg­wal en Scheepmakersdijk)
  • Max Eeu­we­plein (Sport­hel­den­buurt)
  • Nieuw Gui­ne­ap­lein (Indi­sche Buurt)
  • Wijk­cen­trum ’t Broe­der­huis (Amster­dam­se buurt)
  • Wijk­cen­trum Alle­man (Par­kwijk)
  • Wijk­raad­ka­mer (Euro­pa­wijk)
  • Zaa­n­en­park (Pla­ne­ten­wijk en Bomenbuurt)
Spel­re­gels

Het is moge­lijk om tegels uit je voor- en ach­ter­tuin in te leve­ren. Zand en tegels mag je naar de ruil­pun­ten bren­gen. Daar krijg je er planten voor terug. (Maxi­maal 3 per huishouden.)

Geen eigen tuin? Dan kun je tegels wip­pen voor een gevel­tuin­tje. Meer infor­ma­tie vind je onder haarlem.nl/groen. Maak een foto van de oude en nieu­we situ­a­tie voor én na een foto en geef de ver­wij­der­de tegels door via nk-tegelwippen.nl/meedoen. Dan wor­den ze mee­ge­teld in het eind­klas­se­ment voor gemeen­te Haarlem.

Wint Haarlem de Gou­den Schep of de Gou­den Tegel?

De gemeen­te die de mees­te tegels per 1000 inwo­ners wipt (ver­deeld over drie klas­se­men­ten) wint de pres­ti­gi­eu­ze Gou­den Schep. Daar­naast wint de gemeen­te met de mees­te gewip­te tegels de Gou­den Tegel. Bewo­ners die hun (gevel)tuin trans­for­me­ren maken kans op de Publieks­wip­per award en mooie prijspakketten.

Wil je weten op wel­ke manie­ren je nog meer kunt bij­dra­gen aan een groener Haarlem? Kijk dan op haarlem.nl/groen