Recyclewagen nu op vier extra locaties
Geplaatst op: 19 januari 2023

Op 1 oktober 2022 startte de Recyclewagen in Haarlem. Elke inwoner kan hier kleine hoeveelheden spullen inleveren die niet in de gewone afvalcontainers horen. Kleine elektrische apparaten bijvoorbeeld. Maar ook ijzer en metalen, harde plastics en Klein Chemisch Afval (KCA). Allemaal materialen die geschikt zijn om nieuwe producten te van maken, of die gevaarlijk zijn als ze bij het restafval belanden. Vanaf woensdag 8 februari 2023 staat de Recyclewagen op vier extra locaties en zijn tijden en sommige dagen aangepast.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
Nieu­we locaties

De Recy­cle­wa­gen stond al op de Boter­markt, Pla­ne­ten­laan, Enge­len­burg en Wes­ter­gracht. Nu komen er vier loca­ties bij: de Flo­res­straat, Ram­plaan, Prof. Don­der­slaan en het Van Zeg­ge­len­plein. Elke veer­tien dagen staat de Recy­cle­wa­gen twee uur lang op deze loca­ties. Ieder­een kan dan langs­ko­men om spul­len in te leveren.

Het over­zicht met de exac­te dagen en tij­den vind je op spaarnelanden.nl/wagen. Hier staat ook meer infor­ma­tie over de spul­len en mate­ri­a­len die gra­tis kun­nen wor­den ingeleverd.