Eikenprocessierups in Haarlem en Zandvoort

Geplaatst op: 30 mei 2022
Onder­zoek naar eikenprocessierups

In opdracht van gemeen­te Haarlem en gemeen­te Zandvoort voert Spaarnelanden jaar­lijks van­af de maand juni onder­zoek uit naar de aan­we­zig­heid van de eiken­pro­ces­sie­rups bij eiken in de open­ba­re ruim­te. Dit onder­zoek begint in de peri­o­de juni/juli door het inspec­te­ren van een groot aan­tal eiken op de aan­we­zig­heid van rup­sen en nes­ten en het ophan­gen van fero­moon­val­len. Gevon­den nes­ten wor­den in kaart gebracht en op een vei­li­ge manier ver­wij­derd en afge­voerd door Spaarnelanden. Afhan­ke­lijk van de ont­wik­ke­ling van de rup­sen en het ver­wach­te sta­di­um van uit­vlie­gen van de vlin­ders wordt het fero­moon­val­len-onder­zoek opge­start om inzicht te krij­gen in de ver­sprei­ding van de popu­la­tie en de actu­e­le plaag­druk. Op deze manier is het moge­lijk om toe­kom­stig beheer te bepa­len tegen de eikenprocessierups.

Fero­moon­val­len

In de fero­moon­val­len zit­ten geur­stof­fen die man­ne­lij­ke eiken­pro­ces­sie­vlin­ders aan­trek­ken. De hoe­veel­heid gevan­gen vlin­ders is een indi­ca­tie hoe­veel eiken­pro­ces­sie­rup­sen vol­gend jaar terug­ke­ren. De val­len wor­den geplaatst in de peri­o­de dat de rup­sen zich ont­pop­pen tot vlin­der. Door ver­der te her­lei­den of de gevan­gen vlin­ders ‘vers’ zijn kan de moge­lij­ke her­komst van de vlin­der inge­schat wor­den. Ver­se vlin­ders zijn in de direc­te omge­ving van de vang­sten geboren.

Gezond­heids­klach­ten

De eiken­pro­ces­sie­rups kan gezond­heids­klach­ten ver­oor­za­ken bij men­sen en die­ren. Bij het aan­tref­fen van de eiken­pro­ces­sie­rups neemt Spaarnelanden pas­sen­de maat­re­ge­len. Inwo­ners die een gemeen­te­lij­ke eiken­boom met eiken­pro­ces­sie­rup­sen aan­tref­fen kun­nen dit melden bij de gemeen­te Haarlem en gemeen­te Zandvoort via tel. 14 023 of op de site haarlem.nl/melding-doen. Spaarnelanden ver­wij­dert de nes­ten zo snel moge­lijk na het bin­nen­ko­men van een melding. Dit gebeurt door spe­ci­a­lis­ti­sche mede­wer­kers die de rup­sen opzui­gen uit de boom. Eiken­pro­ces­sie­nes­ten in particuliere bomen wor­den niet ver­wij­derd door Spaarnelanden.

Natuur­lij­ke bestrijders

Insec­ten, vleer­mui­zen en vogels zijn natuur­lij­ke bestrij­ders van de eiken­pro­ces­sie­rups. Door het plaat­sen van bij­voor­beeld insec­ten­ho­tels, vogel­huis­jes of door het maken van bloem­rij­ke ber­men door een aan­ge­past maai­be­leid wordt er een aan­trek­ke­lij­ke leef­om­ge­ving voor hen gecre­ëerd waar­door over­last door de eiken­pro­ces­sie­rups kan afnemen.

Meer infor­ma­tie

Op de door het Ken­nis­cen­trum Eiken­pro­ces­sie­rups inge­stel­de web­si­te processierups.nu is meer infor­ma­tie te vin­den over de eikenprocessierups.