Digitaal spreekuur Goederenhub Haarlem 

Geplaatst op: 27 november 2023

De Goederenhub Haarlem is een centraal punt net buiten de Haarlemse binnenstad. Hier brengen leveranciers alle spullen voor bedrijven in Haarlem naartoe. Goederen worden hier verzameld en dan met elektrisch vervoer naar de plekken gebracht waar het naartoe moet. Wil je weten wat de Goederenhub Haarlem voor jou kan betekenen? Bezoek dan ons digitale spreekuur op donderdag 7 december om 13.00 uur.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Wij staan dan klaar om al je vra­gen te beant­woor­den. Aan­mel­den voor het digi­ta­le spreek­uur doe je via goederenhubhaarlem@spaarnelanden.nl. 

Een goederenhub? Dat zit zo
In opdracht van Gemeen­te Haarlem bun­delt Spaarnelanden samen met bedrij­ven en ande­re over­heids­or­ga­ni­sa­ties de krach­ten én goe­de­ren. Gemeen­te Haarlem wil min­der vracht­wa­gens en bestel­wa­gens op de weg en dus duur­za­me stadslo­gis­tiek sti­mu­le­ren. Daar komt bij dat van­af 1 janu­a­ri 2025 alleen vracht- en bestel­wa­gens zonder uit­stoot in de zoge­noem­de nul-emis­sie­zo­ne mogen rij­den. Een goederenhub, al suc­ces­vol geble­ken in Den Haag en Amster­dam, is een effec­tie­ve manier om deze mili­eu­doe­len te bereiken.

Samen maken we Haarlem schoner
Met onder­ne­mers en leve­ran­ciers wer­ken wij samen aan duur­za­me en emis­sie­vrije stadslo­gis­tiek. Op wel­ke manier kan Goederenhub Haarlem een onder­deel van de oplos­sing zijn? Wij zien dat bedrij­ven, samen met Goederenhub Haarlem, voor­deel kun­nen halen uit gedeel­de stadslo­gis­tiek. Want gebun­deld spul­len ver­voe­ren is effi­ci­ën­ter én min­der ver­vui­lend. Door dit te doen, hel­pen we de stad scho­ner te maken en wordt de kwa­li­teit van leven beter. Dub­bel zo mooi, toch?