Broedende weidevogels weer beschermd in de Hekslootpolder

In de Hekslootpolder bij Haarlem zijn weer voswerende rasters geplaatst. Deze rasters moeten ervoor zorgen dat de grutto, kievit, tureluur, kluten en kokmeeuw ongestoord kunnen broeden en hun jongen veilig zijn tegen vossen.

De Hek­sloot­pol­der, met als onder­deel de Oude-Spaarn­dam­mer­pol­der, was van­ouds een rijk gebied voor wei­de­vo­gels maar is sterk ach­ter­uit gegaan. De groot­ste oor­zaak van de afna­me van het aan­tal wei­de­vo­gels in de Hek­sloot­pol­der is pre­da­tie. De laat­ste jaren is de vos­sen­po­pu­la­tie behoor­lijk toe­ge­no­men en krij­gen wei­de­vo­gel­jon­gen nau­we­lijks nog de kans om uit te vliegen.

Nieu­we maatregelen

Drie jaar gele­den is de gemeen­te Haarlem om die reden gestart met het plaat­sen van vos­sen­ras­ters, een hek­werk voor­zien van stroom. Toch bleek dit niet vol­doen­de om deze intel­li­gen­te roof­die­ren te weren. Nieu­we maat­re­ge­len moe­ten voor­ko­men dat ze toe­gang krij­gen tot het leef­ge­bied van de wei­de­vo­gels. Zo zijn de ras­ters tegen de water­kant geplaatst, zodat ze geen moge­lijk­heid heb­ben om het land op te komen. Op plek­ken waar geen water is, zijn extra dra­den gespan­nen en moet tuin­g­aas voor­ko­men dat de vos­sen een gang onder het hek­werk door kun­nen gra­ven. Dank­zij de finan­ci­ë­le bij­dra­gen van de gemeen­te Haarlem en Ver­e­ni­ging Behoud De Hek­sloot­pol­der is het afge­ras­ter­de gebied ver­groot van 15 naar 51 hec­ta­re. Hier­door is een gro­ter leef­ge­bied beschermd en vindt er in de kern min­der ver­sto­ring plaats.

Unie­ke samenwerking

Dit pro­ject is in opdracht van de gemeen­te Haarlem uit­ge­voerd met behulp van Spaarnelanden, de vrij­wil­li­gers van de Ver­e­ni­ging Behoud De Hek­sloot­pol­der, vrij­wil­li­gers van de Vogel­werk­groep Zuid-Ken­ne­mer­land, de WBE (wild­be­heer­een­heid), Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, Recre­a­tie Noord-Hol­land en Natuur­lij­ke Zaken, onder­deel van Land­schap Noord-Hol­land. Dank­zij de exper­ti­se van deze par­tij­en is het moge­lijk om deze vorm van wei­de­vo­gel­be­heer uit te voe­ren. De WBE levert een belang­rij­ke bij­dra­ge aan de bescher­ming van wei­de­vo­gels. Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land stelt net­stroom beschik­baar voor de ras­ters. Agra­ri­ërs geven toe­gang tot hun land en hel­pen met het plaat­sen van de ras­ters samen met de vrij­wil­li­gers. Wei­de­vo­gel­ken­ner Andries Kamstra moni­tort de ont­wik­ke­ling van de wei­de­vo­gels, con­tro­leert de span­ning en pleegt onder­houd aan het raster.

Broed­suc­ces

De komen­de maan­den zul­len de ont­wik­ke­lin­gen van het aan­tal wei­de­vo­gels nauw­let­tend gevolgd wor­den. Het is nu zaak dat de jon­ge wei­de­vo­gels opgroei­en en over een aan­tal jaar terug­ke­ren om zelf te gaan broe­den. Dank­zij alle inspan­nin­gen kun­nen de inwo­ners van Haarlem blij­ven genie­ten van de laatst over­ge­ble­ven plek in de gemeen­te waar wei­de­vo­gels leven.


Vos­we­ren­de ras­ters in de Hek­sloot­pol­der. Beeld: Natuur­lij­ke Zaken