Boomwerkzaamheden januari Haarlem

Uit­loop inboet plant­sei­zoen 2021

Nog niet alle bomen op de plant­lijst van 2021 zijn geplant. Door coro­na heeft het planten ver­tra­ging opge­lo­pen. De bomen wor­den zo snel moge­lijk geplant.

Snoei­werk­zaam­he­den Noord

In janu­a­ri zijn we ook gestart met het snoei­en van de bomen in stads­deel Noord. Spaarnelanden ver­wij­dert dood hout, om zo de boom zo gezond moge­lijk te hou­den. Ook tak­ken die voor over­last zor­gen of voor moge­lijk onvei­li­ge situ­a­ties wor­den verwijderd.

Snoei­werk­zaam­he­den lei- en knotbomen

In opdracht van gemeen­te Haarlem start Spaarnelanden in janu­a­ri met het snoei­en van alle lei­bo­men en een deel van de knot­bo­men vol­gens een vast­ge­stel­de plan­ning. Als lei- en knot­bo­men niet gesnoeid wor­den nemen zij weer hun natuur­lij­ke vorm aan.

Over­last

Tijdens de werkzaamheden beperkt Spaarnelanden de over­last zoveel moge­lijk. Na het snoei­en blijft er tij­de­lijk snoei­afval lig­gen, Spaarnelanden ruimt dit zo snel moge­lijk op na de werkzaamheden.