Ben jij klaar voor het gladheidseizoen?

In november begint het officiële gladheidseizoen in gemeente Haarlem en gemeente Zandvoort. Om dit goed voor te bereiden is Spaarnelanden in de zomer al begonnen met de voorbereidingen. Al het materiaal en materieel is nagekeken, getest en gekeurd, de zoutinstallaties zijn getest en zout is bijgevuld. In november plaatst Spaarnelanden op diverse plekken zoutkisten. Zo kunnen belangrijke wegen, busroutes en fietspaden tijdens het winterseizoen begaanbaar en veilig blijven.

Strooi­rou­tes

Spaarnelanden strooit, in opdracht van de gemeen­te Haarlem en gemeen­te Zandvoort, vol­gens een glad­heids­be­strij­dings­plan. In ver­band met tijd kun­nen niet alle stra­ten gestrooid wor­den. Belang­rij­ke hoofd­we­gen en fiets­pa­den wor­den wel altijd gestrooid. De strooi­rou­tes zijn te vin­den op spaarnelanden.nl en zandvoort.nl. Wordt jouw straat niet gestrooid? Spreek dan samen af met je buren om de straat sneeuw­vrij te maken.

Zelf strooi­en

Schuif of veeg vers geval­len sneeuw naar een plek waar nie­mand er last van heeft. Op glad­de plek­ken waar wei­nig men­sen lopen of rij­den kun je het bes­te zand strooi­en. Zout kun je het bes­te strooi­en op plek­ken waar veel men­sen lopen of rij­den. Wist je dat je strooi­zout al kunt strooi­en voor­dat het glad is? Inwo­ners van de gemeen­te Haarlem kun­nen bij Spaarnelanden op het Milieuplein in Haarlem gra­tis strooi­zout opha­len, zolang de voor­raad strekt. Ook inwo­ners van gemeen­te Zandvoort kun­nen gra­tis zout opha­len bij Spaarnelanden loca­tie Zandvoort (Remi­se). Neem hier­voor zelf een emmer of plas­tic zak én een schep mee.

Fiets­paal­tjes en zoutkisten

Paal­tjes die wor­den gebruikt om fiets­pa­den af te slui­ten voor auto’s, wor­den gedu­ren­de het win­ter­sei­zoen weg­ge­haald. Op die manier kun­nen strooi­ma­chi­nes tijdens het win­ter­sei­zoen ook de fiets­pa­den begaan­baar hou­den. In Haarlem plaatst Spaarnelanden bij veel brug­gen zout­kis­ten, omdat deze bij vorst snel glad wor­den. Deze kis­ten bevat­ten zout om de brug bij glad­heid met de hand te strooi­en. Dit doet Spaarnelanden wan­neer nodig en daar­naast mogen inwo­ners dit zelf ook doen. Wan­neer de kis­ten leeg of stuk zijn, kan dit wor­den gemeld bij Spaarnelanden via 023-7517200 of info@spaarnelanden.nl. In Zandvoort plaatst Spaarnelanden zout­kis­ten op moei­lijk bereik­ba­re en belang­rij­ke loca­ties, zoals trap­pen, basis­scho­len, bejaar­den­te­hui­zen en bij­voor­beeld ook bij de red­dings­bri­ga­de. Inwo­ners kun­nen dit zout gebrui­ken om zelf te strooien.

Tot april

Het glad­heid­sei­zoen loopt van novem­ber tot april. Spaarnelanden is tijdens die peri­o­de zeer alert op moge­lij­ke glad­heid en houdt de weer­voor­spel­lin­gen 24/7 in de gaten om de gemeen­te Haarlem en gemeen­te Zandvoort zo begaan­baar moge­lijk te houden.