Naar het overzicht

Afvalinzameling feestdagen - Haarlem

Dit jaar vallen de kerstdagen en oud en nieuw in het weekend waardoor er geen wijzigingen zijn in de afvalinzameling. Tijdens oud en nieuw sluit Spaarnelanden wel een deel van de grondstofcontainers containers af op zogenaamde risico locaties. Containers bij nieuwbouwlocaties worden op oudejaarsdag weggehaald en teruggeplaatst op nieuwjaarsdag.

Afspraak grof huis­hou­de­lijk afval en Milieuplein

Van maan­dag 27 decem­ber t/m vrij­dag 31 decem­ber wordt er geen grof huis­hou­de­lijk afval opge­haald. Het Milieuplein is geslo­ten op zater­dag 25 en zon­dag 26 decem­ber 2021 en op zater­dag 1 janu­a­ri 2022.

Restafval tij­dens de kerstperiode

Bewo­ners die gebruik maken van een ondergrondse restafval­container kun­nen dit tij­dens de kerst­pe­ri­o­de gewoon blij­ven doen. Ondergrondse containers wor­den tij­dens de feest­da­gen geleegd.

Containers tij­dens oud & nieuw

Spaarnelanden sluit rond­om oud en nieuw enke­le containers af op risico loca­ties om vuur­werk­scha­de te voorkomen.

Inza­mel­da­gen afval in 2022

In de digi­ta­le afval­wij­zer kun je de inza­mel­we­ken bekij­ken. Via Goog­le Play of App Sto­re is de ‘Afval­wij­zer Spaarnelanden’ ook als app op uw tele­foon te downloaden.

Ope­nings­tij­den receptie

De recep­tie is op vrij­dag 24 en vrij­dag 31 decem­ber tele­fo­nisch bereik­baar van 08:00 tot 15:30 uur.