1 t/m 7 maart 2021: De Week van de AfvalHelden

Op 1 maart opent demissionair Staatssecretaris Stientje van Veldhoven ‘De Week van de AfvalHelden’. Ook in Haarlem en Zandvoort worden medewerkers uit o.a. de afvalinzameling, reiniging én beheer openbare ruimte in het zonnetje gezet. Op werk staat ze een verrassing te wachten. Voor alle Haarlemse en Zandvoortse kinderen zijn er speciale afvalkleurplaten te vinden in de supermarkt. Door die in te kleuren en op de container of voor het raam te hangen krijgen de afvalhelden in de hele regio waardering.

De Week van de AfvalHelden
De Week van de Afval­Hel­den is een ini­ti­a­tief van NVRD, Ver­e­ni­ging Afval­be­drij­ven en O&O Fonds GEO. In deze week staan mede­wer­kers uit de afval­bran­che cen­traal, men­sen die essen­ti­eel zijn voor het draai­en­de hou­den van de samen­le­ving. Begin 2020 werd dit extra dui­de­lijk, toen de corona­cri­sis het dage­lijks leven in Neder­land op zijn kop zet­te en de sec­tor als vitaal werd aan­ge­merkt. Van 1 t/m 7 maart staan deze mede­wer­kers in het zon­ne­tje. De chauf­feur die zich met een inza­mel­voer­tuig een weg door een druk­ke stad weet te banen. De groen­me­de­wer­ker die zorgt dat het groen in de stad aan­ge­legd en onder­hou­den wordt. De ver­wer­ker die het afval vei­lig en mili­eu hygi­ë­nisch omzet in nieu­we grond­stof­fen en ener­gie. De bela­der die zorgt dat iede­re afval­stroom op de juis­te manier in de wagen belandt. En met hen nog vele anderen!

Kleur­pla­ten­ac­tie
Kinderen en ouders kun­nen van­af vrijdag 26 febru­a­ri in ver­schil­len­de super­mark­ten in Haarlem en Zandvoort kleur­pla­ten mee­ne­men met het the­ma afval. Door ze in te kleu­ren en ze tus­sen 1 en 7 maart op de container of voor het raam te han­gen krij­gen alle afval­hel­den waar­de­ring. Kinderen met de mooi­ste kleur­pla­ten maken kans op een afvalspel.