1.232 Haarlemse iepen krijgen vaccin tegen iepziekte

Geplaatst op: 11 mei 2022

Sinds deze week worden 1.232 iepen in Haarlem weer behandeld tegen de iepziekte. De bomen krijgen een vaccin toegediend dat kan worden vergeleken met een jaarlijkse griepprik. De iepziekte is een hardnekkige en besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de iepenspintkever. Door de iepen te vaccineren zijn ze beter beschermd tegen deze ziekte.

Spaarnelanden con­tro­leert de iepen jaar­lijks op de aan­we­zig­heid van iep­ziek­te, in opdracht van gemeen­te Haarlem. De bomen wor­den goed in de gaten gehou­den, want als een iep ziek is, kan hij razend­snel omlig­gen­de iepen besmet­ten via de wor­tels of via de kever zelf. De afge­lo­pen jaren heeft Haarlem veel last van zie­ke iepen. Naast het injec­te­ren van de iepen is er vorig jaar ook getest met het plaat­sen van wor­tel­doe­ken. Deze wor­tel­doe­ken voor­ko­men dat de wor­tels van iepen elkaar raken en zo de schim­mel door­ge­ven die iep­ziek­te ver­oor­zaakt. Naast de wor­tel­doe­ken zijn dit jaar ook fero­moon­val­len geplaatst. De val­len geven een goed inzicht in de iepen­spint­ke­ver­po­pu­la­tie en Spaarnelanden zet de gege­vens in voor pre­ven­tie en beheer van de iep­ziek­te voor vol­gend jaar.

Behan­de­ling

De behan­de­ling van de iepen vindt vroeg in het groei­sei­zoen plaats, in mei/juni, als de iepen net uit­lo­pen. Voor de behan­de­ling moet het mooi weer zijn. De bast moet name­lijk droog zijn, zodat de boom het mid­del ’opzuigt’. Getrain­de boom­ver­zor­gers van idver­de Bomen­dienst B.V., het eni­ge bedrijf dat gespe­ci­a­li­seerd in het vac­ci­ne­ren van iepen, bren­gen met een micro-injec­tie­spuit het vaccin in. Er hoeft niet te wor­den geboord en een klei­ne hoe­veel­heid is vol­doen­de. Het injec­te­ren duurt maar één minuut per boom. De afweer­re­ac­tie vindt plaats in de gehe­le iep, waar­door de boom het hele groei­sei­zoen beschermd is tegen iepziekte.

Karak­te­ris­tie­ke en waar­de­vol­le boom

Van de tota­le iepen­po­pu­la­tie, zo’n 4.200 stuks, in Haarlem staan er velen langs stra­ten en wegen en in bos­sen en par­ken. De iep is een van de wei­ni­ge bomen die de zou­te zee­wind kan weer­staan. Daar­naast maakt deze boom­soort al eeu­wen deel uit van de stads­ge­schie­de­nis. Het is dan ook een zeer karak­te­ris­tie­ke en waar­de­vol­le boom voor Haarlem.

Foto: Touis­sant Klui­ters - Uni­ted Photos