Mee­doen én doorontwikkelen

Je moet weten dat mee­doen met de Goederenhub Haarlem ver­der gaat dan alleen het gebruik maken van onze hub­ser­vi­ce. Wan­neer je deel­neemt word je onder­deel van iets gro­ters, onze Haarlemse hub klub. Samen met jou maken we de Goederenhub Haarlem steeds beter. We kun­nen ons goed voor­stel­len dat je hier vra­gen over hebt.

Kom bij de hub klub

Er is op dit moment al een kop­lo­pers­groep actief. Deze groep bestaat uit leve­ran­ciers van faci­li­tai­re pro­duc­ten, Haarlemse orga­ni­sa­ties, Spaarnelanden en Gemeen­te Haarlem. We noe­men het de hub klub, het hart van de Goederenhub. De hub klub brei­den we steeds ver­der uit en samen ont­wik­ke­len we de Goederenhub Haarlem door. In een jaar, tot eind 2024, wer­ken we samen door te doen en te brain­stor­men over moge­lij­ke oplos­sin­gen voor leve­rin­gen in de zero-emis­sie­zo­ne van­af 2025. En onder­tus­sen krijg jij je goe­de­ren groen én gebun­deld bezorgd.

Hé onder­ne­mer, ben jij dit?
  • Je hebt een hart voor Haarlem (jouw hart voor Haarlem is de start van onze samenwerking).
  • Je hebt goe­de idee­ën over de ver­duur­za­ming van onze stad.
  • En dan spe­ci­fiek over de ver­be­te­ring van stadslogistiek.
  • Zodat onze regio leef­baar en bereik­baar blijft.
  • Je neemt een actief stand­punt in rich­ting alle leve­ran­ciers en par­tij­en die dage­lijks of weke­lijks bij je aan­bel­len voor leve­rin­gen. Laat je horen bij je leve­ran­ciers waar­van jij wilt dat zij anders beleveren.
  • Je wilt gebruik maken van de hub en daar­door de voor­de­len erva­ren van de vas­te lever­tij­den en effi­ci­ën­te afval- en retour­stro­men (vol in en vol uit).
Of je bent leve­ran­cier en ...
  • Je hebt goe­de idee­ën over de ver­duur­za­ming van bin­nen­ste­den en bent enthou­si­ast om dit te delen.
  • Je hebt zin om te onder­zoe­ken wat een goederenhub in jouw logis­tie­ke keten betekent.
  • Je maakt graag onder­deel uit van een net­werk van Haarlemse pio­niers (onder­ne­mers) die samen actie onder­ne­men op het gebied van zero-emis­sie zones en de ver­duur­za­ming van ste­de­lijk gebied.
  • Je wilt gebruik maken van de vas­te lever­tij­den en effi­ci­ën­te afval- en retour­stro­men (bij­voor­beeld sta­tie­geld goederen).
Leren door te doen

We leren door te doen, samen met jou,  en scha­len lang­zaam op. We zien een toe­komst voor ons waar­in steeds meer goe­de­ren via hubs gele­verd wor­den en steeds meer bedrijfs­pan­den in Haarlem via goe­de­ren­hubs bevoor­raad wordt. 

Hoe deze opscha­ling eruit­ziet en wat een toe­komst­be­sten­di­ge vorm is om dit te berei­ken, onder­zoe­ken we graag samen met een enthou­si­as­te groep deel­ne­mers, mis­schien wel met jou?