Spaarnelanden voor bedrijven

Mis­sie en visie

De mis­sie en visie van Spaarnelanden zor­gen voor focus en hel­der­heid. Het geeft rich­ting aan ons geza­men­lij­ke doel en alle dage­lijk­se activiteiten.

Missie

De mis­sie van Spaarnelanden is om een fij­ne en duur­za­me leef­om­ge­ving te cre­ë­ren. Van­daag én in de toekomst.

Visie

Spaarnelanden zorgt voor een leef­om­ge­ving waar inwo­ners van Haarlem en Zandvoort blij van wor­den. Ver­duur­za­ming staat op num­mer 1.

Duurzame toekomst

Duur­za­me ont­wik­ke­lings­doe­len (SDG’s) zijn zeven­tien doe­len om van de wereld een bete­re plek te maken in 2030. De doe­len zijn opge­steld door de Ver­e­nig­de Naties en gaan o.a. over:

  • Ver­be­te­ring van de leef­baar­heid van onze planeet.
  • Het wel­zijn van mensen.
  • Duur­za­me productie.
  • Con­sump­tie.

Deze doe­len gel­den wereld­wijd, maar natuur­lijk ook voor onze loka­le omge­ving. Spaarnelanden maakt, samen met de gemeen­ten Haarlem en Zandvoort, onder­deel uit van het net­werk aan orga­ni­sa­ties die zich dage­lijks voor deze doe­len inzetten.

Maat­schap­pe­lijk betrokken

Spaarnelanden is een maat­schap­pe­lijk betrok­ken onder­ne­ming. In ons dage­lijks werk zor­gen we voor een fij­ne, goed bereik­ba­re en duurzaam onder­hou­den leef­om­ge­ving in Haarlem en Zandvoort. Onze rol voor bedrij­ven is die van part­ner en ser­vi­ce­ver­le­ner. We onder­steu­nen en faci­li­te­ren onze opdracht­ge­vers waar mogelijk.

Op uit­een­lo­pen­de vraag­stuk­ken heb­ben we altijd een des­kun­dig ant­woord. Maar de ser­vi­ce van Spaarnelanden gaat ver­der dan dat. Ook for­mu­le­ren we inno­va­tie­ve oplos­sin­gen op maat: hoe kan het beter, slim­mer, duur­za­mer? Effec­ti­vi­teit en kos­ten­be­spa­ring staan hier­bij cen­traal. Als over­heids-nv heb­ben we een scherp con­cur­re­ren­de markt­po­si­tie, wat samen­wer­ken met Spaarnelanden extra aan­trek­ke­lijk maakt voor bedrijven.

Wat doet Spaarnelanden?

Spaarnelanden is dé part­ner als het gaat om een scho­ne en duur­za­me omge­ving voor bedrij­ven. Onze diensten:

  • Inza­me­len van bedrijfsafval
  • Inza­me­len restafval Scheepvaart
  • Rei­ni­ging van bedrijfsterreinen
  • Mobi­li­teit en techniek
  • Parkeren
  • Ver­keers­maat­re­ge­len