Parkeren

Bereikbaarheid is belangrijk voor bedrijven. Goede parkeervoorzieningen en een vlotte verkeersdoorstroming zijn dus onmisbaar. Vanuit de parkeercentrale van Spaarnelanden worden zes parkeergarages en honderden straatparkeermeters beheerd in de gemeente Haarlem; 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Het onderhoud voert Spaarnelanden zelf uit.

Gara­ge parkeren

Spaarnelanden heeft het beheer en onder­houd van de par­keer­fa­ci­li­tei­ten in Haarlem in eigen han­den. Hier­voor maken we gebruik van een inno­va­tief par­keer­ma­na­ge­ment­sys­teem. Dit sys­teem zorgt ervoor dat de par­keer­ge­le­gen­heid voor je mede­wer­kers en bezoe­kers goed gere­geld is. Zo ver­wijst het bezoe­kers bij­voor­beeld naar vrije par­keer­plaat­sen. De datar­ap­por­ta­ges geven ons inzicht over o.a. het aan­tal ver­keers­be­we­gin­gen, de gemid­del­de par­keer­tijd en piek­uren. Deze infor­ma­tie gebrui­ken we om onze bedrijfs­pro­ces­sen nog effi­ci­ën­ter en duur­za­mer in te richten.

Abon­ne­ment ondernemers

Als onder­ne­mer kun je een par­keer­abon­ne­ment afslui­ten voor de par­keer­ga­ra­ge Cron­jé in Haarlem. Ja, dit wil ik? Vul het aan­vraag­for­mu­lier in:

Stren­ge veiligheidseisen

Alle par­keer­ga­ra­ges die Spaarnelanden beheert, vol­doen aan de streng­ste vei­lig­heids­ei­sen. Denk bij­voor­beeld aan gecer­ti­fi­ceer­de CO/LPG-ven­ti­la­tie­sys­te­men en- brand­meld­in­stal­la­ties. Deze wor­den op regel­ma­ti­ge basis gecon­tro­leerd en getest. De cen­tra­lis­ten coör­di­ne­ren de esca­la­tie­pro­to­col­len voor de 24-uurs piket­dienst. Ook zor­gen we voor 24/7 camerabewaking.

Vra­gen?

Wil je meer weten over parkeren of heb je ande­re vra­gen? Neem direct con­tact met ons op: info@spaarnelanden.nl of bel 023 - 751 72 00.

Lees hier de inkoop­voor­waar­den van Spaarnelanden.