Mobiliteit en techniek

Techniek is onze specialiteit. We delen deze kennis en expertise over duurzame mobiliteit graag met andere bedrijven en particulieren. Zo geven we bijvoorbeeld advies over alle soorten voertuigen en in het bijzonder over specialistische voertuigen, machines en materieel. De werkplaats van Spaarnelanden is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste uit de regio. Iets we uiteraard trots op zijn.

Ser­vi­ce­ge­richt

Spaarnelanden heeft van tech­niek een spe­ci­a­li­teit gemaakt. Onze erva­ring en pro­fes­si­o­na­li­teit zet­ten we dan ook graag in voor het onder­houd van voer­tui­gen en wagenparken.

Flexibel

Door de jaren­lan­ge erva­ring met ons eigen wagen­park ken­nen we niet alleen de voer­tui­gen, maar begrij­pen we ook dat con­ti­nu­ï­teit en dage­lijk­se inzet­baar­heid belang­rijk zijn. Daar­om zijn we flexi­bel en wer­ken we altijd met kor­te lij­nen. Ons team van spe­ci­a­lis­ten en ser­vi­ce­ver­le­ners zorgt voor een soe­pe­le afhan­de­ling van elke scha­de, onder­houds­beurt of sto­ring. Ont­dek het zelf.

One stop shop

Spaarnelanden werkt vol­gens de One Stop Shop-for­mu­le: voor een com­ple­te ser­vi­ce kun je terecht op één loca­tie. Onder­houd aan afval­trucks, veeg­wa­gens, gras­maai­ers, brand­weer­wa­gens, ambu­lan­ces en bij­zon­de­re voer­tui­gen: we staan voor je klaar in onze werk­plaats in Haarlem.

  • Onder­houd
  • Repa­ra­ties
  • Keu­rin­gen
  • Scha­de­her­stel
  • Ver­duur­za­ming van uw wagenpark
  • Wagen­park­be­heer

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat hoog in het vaan­del. We vol­gen ont­wik­ke­lin­gen in de markt op het gebied van inno­va­tie, brand­stofef­fi­ci­en­cy en de impact op het mili­eu nauw­let­tend. Zo weet je dat je altijd kunt reke­nen op een betrouw­baar en duurzaam advies.

Stel dat je het wagen­park wilt ver­duur­za­men, maar je weet niet waar te begin­nen. Spaarnelanden denkt met je mee. Samen bekij­ken we de moge­lijk­he­den van alter­na­tie­ve brand­stof­fen, zoals elektrisch rij­den, water­stof en CNG-groen­gas. Waar moge­lijk kie­zen we voor moto­ren met een zeer laag emis­sie­ni­veau (zero emis­si­on) van scha­de­lij­ke uit­laat­gas­sen. Al deze maat­re­ge­len leve­ren een for­se emis­sie­re­duc­tie op. Kort­om: min­der uit­stoot van CO2 en fijnstof.

24/7 bereikbaar

Pro­ble­men bui­ten de regu­lie­re werk­tij­den? Geen nood. Via onze ser­vi­ce­lijn zijn we 24/7 bereik­baar. We rij­den direct uit na een melding. Dag en nacht én in het week­end. Regu­lier onder­houd plan­nen we in, maar we hou­den altijd ruim­te vrij voor inci­den­te­le reparaties.

Vra­gen?

Laat het ons weten via het con­tact­for­mu­lier of bel 023 - 751 72 84.

Lees hier de inkoop­voor­waar­den van Spaarnelanden.