Inzameling

Een van onze exper­ti­ses is afval­in­za­me­ling. Van­uit maat­schap­pe­lijk oog­punt en om kos­ten te bespa­ren, heb­ben we hier inno­va­tie­ve oplos­sin­gen voor ont­wik­keld. Effi­ci­ën­te rou­tes, slim­me containers, elek­tri­sche voer­tui­gen en ban­den gevuld met stik­stof om slij­ta­ge te voor­ko­men: Spaarnelanden denkt con­ti­nue na over werk­pro­ces­sen die het mili­eu zo min moge­lijk belasten.

Cir­cu­lai­re economie

Het afval dat Spaarnelanden ophaalt en ver­werkt, wordt op inno­va­tie­ve manier geschei­den. Grond­stof­fen behou­den hun waar­de en wor­den op die manier opnieuw gebruikt. Afval dat geen bruik­ba­re grond­stof­fen bevat, wordt ver­brand. En daar­mee wek­ken we weer ener­gie op.

Ook wer­ken we samen met Green Col­lec­ting Haarlem. Het bedrijfsafval in de Haarlemse bin­nen­stad wordt door één kli­maat­neu­tra­le wagen opge­haald in plaats van door meer­de­re afval­in­za­me­laars. Min­der wagens bete­kent min­der CO2 en min­der fijn­stof. Kort­om: jouw leef­om­ge­ving in goe­de handen.

Lees meer over Green Col­lec­ting Haarlem

KCA en LDPE

Klein che­misch afval lever je in op ons KCA-depot in Haarlem. LDPE-afval mag naar het Over­laad­sta­ti­on wor­den gebracht. Op die manier hou­den we de afval­stro­men geschei­den en zet­ten we maxi­maal in op een scho­ne én effi­ci­ën­te manier van afval verwerken.

Klein Chemisch Afval

Spaarnelanden haalt geen che­misch en/of gevaar­lijk afval op. Klein che­misch afval (KCA) lever je, tegen beta­ling, in op het KCA-depot in Haarlem.

Let op! Beta­ling doe je op fac­tuur. Legi­ti­ma­tie is verplicht.

Aan­bie­dre­gels

 • Bied alleen klein che­misch afval aan in een afge­slo­ten en scho­ne verpakking.
 • Ver­meld de inhoud op de verpakking.
 • Maxi­maal 50 kg (de inhoud van een ver­pak­king is niet meer dan 20 kg).

Niet wel­kom

 • Radio­ac­tie­ve stoffen
 • Explo­sie­ven en vuurwerk
 • Spui­ten en naal­den (medisch afval)
 • Labo­ra­to­ri­um chemicaliën
 • Ver­f­ca­bi­ne filters
 • Ver­pak­kin­gen die niet zijn afge­slo­ten en moge­lijk gevaar­lijk zijn
 • Ver­pak­kin­gen zonder dui­de­lij­ke vermelding

Adres en ope­nings­tij­den KCA-depot
Ir. Lely­weg 51, Haarlem
Tele­foon: 023 - 531 72 00
Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 15:30 uur
Dinsdag ook van 08:00 tot 20:00 uur

LDPE (doorzichtige folies)

LDPE lever je in bij het Over­laad­sta­ti­on. Voorwaarden:

 • Trans­pa­rant, zacht, plas­tic­fo­lie (LDPE) mag je in door­zich­ti­ge, plas­tic zak­ken aan­le­ve­ren op het Vuil­over­laad­sta­ti­on. Dit is gratis.
 • Gemeng­de plas­tics wor­den niet als LDPE maar als restafval geac­cep­teerd en bere­kend. De beoor­de­ling van de plas­tics vindt plaats door de accep­tant. De kos­ten zijn voor eigen rekening.

Overlaadstation

Ove­rig afval lever je, tegen beta­ling, in bij het Vuil­over­laad­sta­ti­on (VOST). Het over­laad­sta­ti­on van Spaarnelanden ligt cen­traal in de Waar­der­pol­der. Dit is een bewus­te keu­ze, dicht­bij belang­rij­ke uit­vals- en vaar­we­gen. Het restafval wordt van­af het over­laad­sta­ti­on getrans­por­teerd naar het afva­l­ener­gie­be­drijf in Amster­dam. Hier wordt alles ver­brand, waar­mee weer nieu­we ener­gie wordt opgewekt.

Adres en ope­nings­tij­den Overlaadstation
Jan van Krim­pen­weg 10, Haarlem
Tele­foon: 023 - 531 26 36
Maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 16:00 uur
Zaterdag van 07:30 tot 15:30 uur

Inkoop­voor­waar­den
 • Lees hier de inkoop­voor­waar­den van Spaarnelanden.
 • Lees hier de alge­me­ne voor­waar­den bedrijfsafval van Spaarnelanden
Vra­gen?

Alle afval­stro­men van een bedrijf kun­nen door ons wor­den inge­za­meld. Spaarnelanden staat garant voor pro­fes­si­o­ne­le ser­vi­ce tegen aan­trek­ke­lij­ke tarie­ven. Heb je vra­gen over afval­in­za­me­ling voor bedrij­ven of wil je meer infor­ma­tie? Neem gerust con­tact op: verkoop@spaarnelanden.nl of bel 023 - 751 72 00.

Is jouw bedrijf op last van de over­heid geslo­ten en bied je geen bedrijfsafval meer aan? Spaarnelanden geeft je de moge­lijk­heid om de fac­tu­re­ring tij­de­lijk stop te zet­ten. Het uit­stel van fac­tu­re­ring geldt voor de hele peri­o­de van gedwon­gen slui­ting. Meer infor­ma­tie? Neem con­tact op met de afde­ling Ver­koop: verkoop@spaarnelanden.nl.

Ophaaldata bedrijfsafval tijdens de feestdagen

Tijdens de feest­da­gen haalt Spaarnelanden geen bedrijfsafval op. Hier kan je een ande­re dag voor aanvragen.

Wil je meer weten? Neem con­tact op met de afde­ling Ver­koop via 023 - 751 72 65 of per mail via verkoop@spaarnelanden.nl.