Spaarnelanden ontvangt WeCycle Award

Geplaatst op: 10 oktober 2023

Spaarnelanden heeft de WeCycle Award gekregen voor de inzameling van elektronisch afval. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Stichting OPEN, bekend van de Wecycle-inleverpunten en WeCycle-campagnes.  

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Stich­ting OPEN heeft Spaarnelanden deze prijs gege­ven voor onze uit­mun­ten­de inzameling van elek­tro­nisch afval en lam­pen. Zo kun­nen bewo­ners gemak­ke­lijk elek­tro­ni­ca inle­ve­ren bij de Recy­cle­wa­gen en met de Haarlem Recycletas. Ook het inza­me­len van bat­te­rij­en doen we op een duur­za­me manier. Samen­wer­kend met Stich­ting Bat­te­rij­en halen we - met een elek­tri­sche wagen - inge­le­ver­de bat­te­rij­en en lam­pen bij win­kels in Noord-Hol­land op. 
Daar­naast kun­nen bedrij­ven nu ook elek­tro­nisch afval gemak­ke­lijk en duurzaam inle­ve­ren bij het Vuil-over­laad­sta­ti­on van Spaarnelanden. 

We zijn natuur­lijk ver­guld met de WeCy­cle Award.  Mana­ger Klant en Inno­va­tie, Jeani­ne van de Groote­vheen zegt hier­over: ‘Onze chauf­feurs, recy­cle­coa­ches en ande­re betrok­ke­nen zijn blij en trots. Het har­de wer­ken levert mooie resul­ta­ten op. Het is onze mis­sie om een zo duurzaam moge­lij­ke leef­om­ge­ving te cre­ë­ren. En het is mooi dat we mee­hel­pen aan hoge­re recy­cla­ge­cij­fers van bat­te­rij­en, lam­pen en elektrisch afval.’ 

Meer weten over de WeCy­cle Award, de Nati­o­na­le WeCy­cle­week of e-was­te inle­ver­pun­ten? Kijk dan op www.wecycle.nl.