Warm weer? Risico op botulisme

Met warm weer bestaat de kans dat er zieke of dode vogels en vissen in of nabij vijvers en ander oppervlaktewater liggen. Dit kan duiden op botulisme.

Vogels en vis­sen met botulisme zijn traag, leg­gen kor­te afstan­den af en bewe­gen wei­nig tot niet. Raak de die­ren niet aan en neem direct con­tact op met Spaarnelanden via 023 - 7517200. Nadat de getrof­fen die­ren zijn ver­wij­derd, wor­den ze nader onder­zocht om vast te stel­len of er spra­ke is van botulisme.

Wat is botulisme?

Botulisme is een ziek­te die voor­komt bij vis­sen en water­vo­gels en die ver­oor­zaakt wordt door de botu­lis­me­bac­te­rie die leeft in warm water met een tekort aan zuur­stof. Bij lang­du­ri­ge warm­te is er kans op botulisme, voor­al in ondiep water zonder water­plan­ten. De tem­pe­ra­tuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Cel­si­us, waar­door de botu­lis­me­bac­te­rie actief wordt. Het gif van deze bac­te­rie werkt ver­lam­mend op de spie­ren van vis­sen en water­vo­gels. Kada­vers van deze die­ren zijn een bron van besmetting.

Advies

Het advies is om dode die­ren niet zelf op te rui­men of ermee in con­tact te komen. Ook con­tact met het water wordt afge­ra­den (zwem­men, spe­len). Bij de plek waar de zie­ke of dode die­ren zijn aangetroffen plaatst Spaarnelanden waar­schu­wings­bor­den. Daar­naast waar­schuwt Spaarnelanden door het plaat­sen van berich­ten op soci­al media en haar website.