Update Spaarnelanden na storm Poly

Geplaatst op: 6 juli 2023
Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Gis­te­ren heeft storm Poly in Haarlem en Zandvoort veel scha­de ver­oor­zaakt. Vanwege de extre­me weers­om­stan­dig­he­den en de vei­lig­heid van onze mede­wer­kers is onze dienst­ver­le­ning gis­ter aan­ge­past. Hier­on­der lees je een upda­te over de hui­di­ge stand van zaken.

Afval­in­za­me­ling

Vanwege de extre­me weers­om­stan­dig­he­den is de afval­in­za­me­ling en rei­ni­ging in de och­tend gestaakt. Deze heb­ben we in de mid­dag weer opgestart.

De regu­lie­re afval­in­za­me­ling is weer opge­start in Haarlem en Zandvoort. We pro­be­ren de ach­ter­stand zoveel moge­lijk in te halen door inzet van extra inzamelwagens.

Is je straat door storm­scha­de niet toe­gan­ke­lijk? Dan vra­gen we je jouw container de vol­gen­de ophaal­da­tum opnieuw aan te bie­den. Kijk voor de eerst­vol­gen­de ophaal­da­tum in de afval­ka­len­der.

Opruim­werk­zaam­he­den bomen en takken 

Gro­te aan­tal­len bomen zijn omge­waaid en op veel plek­ken lig­gen er los­ge­waai­de tak­ken. We zijn met man en macht bezig met het oprui­men en het vrij maken van wegen en paden. Let op: ook na de storm is er een risico op val­len­de tak­ken die tijdens de storm los zijn komen te zit­ten. Met name in par­ken kun­nen onvei­li­ge situ­a­ties ont­staan. We advi­se­ren daar­om die voorlopig te ver­mij­den. Bel bij acuut gevaar met het lan­de­lij­ke alarm­num­mer: 112.

Spaarnelanden is hard aan de slag met opruim­werk­zaam­he­den, waar­bij de pri­o­ri­teit ligt bij het  begaan­baar maken van hoofd­we­gen en paden. Omgewaaide bomen en los­ge­waai­de tak­ken wor­den door Spaarnelanden ver­wij­derd. De werkzaamheden duren naar ver­wach­ting mini­maal een aan­tal dagen.

Zie je los­han­gen­de tak­ken in bomen die moge­lijk gevaar vor­men? Meld het bij Gemeen­te Haarlem, Gemeen­te Zandvoort of bel tele­foon­num­mer: 14023.