Robert Oosting treedt per 1 september terug als directeur van Spaarnelanden

Geplaatst op: 26 juli 2023

De Raad van Commissarissen van Spaarnelanden NV en directeur Robert Oosting hebben in goed overleg besloten dat hij tijd en ruimte krijgt om zich te oriënteren op zijn toekomst en om de organisatie voor te bereiden op een wisseling van directeur. Per 1 september 2023 zal Oosting zijn resterende vakantiedagen opnemen en aansluitend worden vrijgesteld van werkzaamheden tot het einde van zijn arbeidscontract op 1 maart 2024. In deze periode is hij bereid om ad hoc beschikbaar te zijn voor advies- en overdrachtsactiviteiten.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Het wer­vings­pro­ces voor de nieu­we direc­teur loopt con­form plan­ning. Ter over­brug­ging van de peri­o­de tus­sen 1 september en het aan­tre­den van de nieu­we directeur/bestuurder wordt een inte­rim-direc­teur aan­ge­steld, die part­ti­me, samen met Direc­tie- en Mana­ge­ment­team de dage­lijk­se lei­ding van Spaarnelanden op zich neemt. Aan­deel­hou­ders Haarlem en Zandvoort als­ook de Ondernemingsraad van Spaarnelanden heb­ben ermee inge­stemd om hier­toe hui­di­ge com­mis­sa­ris Jan van Bet­ten te benoe­men voor een peri­o­de van maxi­maal 4 maanden.

Jan van Bet­ten (1962) werk­te na zijn stu­die rech­ten bij een aan­tal beurs­ge­no­teer­de onder­ne­min­gen in bin­nen- en bui­ten­land. Voor­dat hij in 2010 zijn eigen onder­ne­ming op het gebied van duurzaamheid start­te, gaf hij lei­ding aan de Duit­se bedrij­ven van Reed Els­e­vier. Naast zijn eigen onder­ne­ming, die zich voor­al toe­legt op lei­der­schaps­ont­wik­ke­ling in rela­tie tot duurzaamheid, is Jan bestuur­der en toe­zicht­hou­der bij res­pec­tie­ve­lijk Stich­ting The Pol­li­na­tors en Ener­gie­bank Nederland.

In maart ‘24 wordt uiter­aard een fees­te­lijk moment geor­ga­ni­seerd rond het afscheid van Robert Oos­ting, om hem te dan­ken voor zijn jaren­lan­ge inzet en om stil te staan bij zijn bete­ke­nis voor Spaarnelanden NV.

Marie­ke van der Werf 
Voor­zit­ter Raad van Com­mis­sa­ris­sen Spaarnelanden NV