Risico op botulisme door stijgende temperaturen

Geplaatst op: 12 juli 2022
Wat is botulisme?

Botulisme is een ern­sti­ge ziek­te die voor­al voor­komt bij vogels en vis­sen. De ziek­te wordt ver­oor­zaakt door een bac­te­rie en komt met name ’s zomers voor in stil­staand, ondiep water met een tem­pe­ra­tuur boven de 20 gra­den. Botulisme ver­oor­zaakt ver­lam­mings­ver­schijn­se­len en leidt vaak tot sterf­te bij vogels en vis­sen. Vogels en vis­sen met botulisme her­ken je aan hun traag­heid. Ze leg­gen kor­te afstan­den af en bewe­gen amper.

Let op! Ondanks dat botulisme bij men­sen bij­na niet voor­komt, is besmet­ting wel moge­lijk door con­tact met zie­ke dieren.

Melden

Spot je dode of zie­ke vogels/vissen in het water? Neem con­tact op met Spaarnelanden. Bel 023 - 751 72 00 of mail naar: info@spaarnelanden.nl

Wat doet Spaarnelanden?
  • Dode die­ren wor­den, bin­nen 24 uur na melding, door ons verwijderd.
  • Zie­ke die­ren wor­den door het Vogel­hos­pi­taal Haarlem opgehaald.
  • Als er drie of meer die­ren op één loca­tie ziek of dood zijn, over­legt Spaarnelanden met spe­ci­a­lis­ten of een uit­ge­brei­der onder­zoek nodig is.v
  • Is er een uit­braak van botulisme? Spaarnelanden blijft de loca­tie con­tro­le­ren, net zolang tot­dat er geen spra­ke meer is van sterfte.
  • Spaarnelanden plaatst waar­schu­wings­bor­den op loca­tie en waar­schuwt de omge­ving via de web­si­te en soci­al media.
Voor­kom verspreiding

Voor­kom ver­sprei­ding van botulisme met deze tips:

  • Raak dode of zie­ke vogels/vissen niet aan.
  • Voer geen water­vo­gels (o.a. een­den) bij warm weer. Botulisme is zeer besmet­te­lijk en ver­spreidt zich snel als vogels dicht bij elkaar komen.
  • Gooi geen voed­sel in het water. Voed­sel neemt zuur­stof op, waar­door het water zuur­stof­ar­mer wordt. De bac­te­rie die botulisme ver­oor­zaakt, plant zich juist weer snel­ler voort in zuur­stof­arm water.