Opruimwerkzaamheden Storm Poly

Geplaatst op: 5 juli 2023

Storm Poly heeft van­och­tend for­se scha­de ver­oor­zaakt aan bomen in Haarlem en Zandvoort. Gro­te aan­tal­len bomen zijn omge­waaid en op veel plek­ken lig­gen er los­ge­waai­de tak­ken. Let op: ook na de storm is er een risico op val­len­de tak­ken die tijdens de storm los zijn komen te zit­ten. Met name in par­ken kun­nen onvei­li­ge situ­a­ties ont­staan. We advi­se­ren daar­om die voorlopig te ver­mij­den. Bel bij acuut gevaar met het lan­de­lij­ke alarm­num­mer: 112.

Spaarnelanden is sinds van­och­tend hard aan de slag met opruim­werk­zaam­he­den zoals het begaan­baar hou­den van wegen en paden. De werkzaamheden zul­len naar ver­wach­ting mini­maal een aan­tal dagen duren. We zul­len daar op een later moment meer infor­ma­tie over geven.

Kom je omgewaaide bomen of los­ge­waai­de tak­ken tegen? Meld het bij gemeen­te Haarlem, gemeen­te Zandvoort of tele­foon­num­mer 14023.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur