Geplaatst op: 10 juli 2023
Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

Let op: vei­lig­heid in parken

Er is nog steeds een risico op val­len­de tak­ken die tijdens de storm los zijn komen te zit­ten. Met name als de wind opsteekt kun­nen in par­ken onvei­li­ge situ­a­ties ont­staan. We advi­se­ren daar­om om par­ken en bos­sen voorlopig nog te ver­mij­den. Spaarnelanden is met man macht bezig met opruim­werk­zaam­he­den. Vanwege de enor­me scha­de door zomer­storm Poly gaat het nog even duren voor­dat alle risico’s zijn weggenomen.

Wat kun je zelf doen?

Veel men­sen heb­ben aan­ge­ge­ven te wil­len hel­pen met het oprui­men van de rava­ge die zomer­storm Poly ver­oor­zaak­te. Dat kan! Je kunt tak­ken ver­za­me­len en op een goed bereik­ba­re plaats neer­leg­gen zodat onze vracht­wa­gens ze mak­ke­lijk mee kun­nen nemen. Denk daar­bij altijd eerst aan je eigen vei­lig­heid: pas op voor los­han­gen­de tak­ken die uit de boom kun­nen val­len en zorg dat de ver­keers­si­tu­a­tie vei­lig is. Ook kun je de stoep vegen en het blad­af­val en klei­ne tak­ken in de groe­ne gft-containers doen.

Spaarnelanden is hard aan de slag met opruim­werk­zaam­he­den, waar­bij de pri­o­ri­teit ligt bij het  begaan­baar maken van hoofd­we­gen en paden. Omgewaaide bomen en los­ge­waai­de tak­ken wor­den door Spaarnelanden ver­wij­derd. De werkzaamheden duren naar ver­wach­ting mini­maal een aan­tal dagen.

Zie je los­han­gen­de tak­ken in bomen die moge­lijk gevaar vor­men? Meld het bij Gemeen­te HaarlemGemeen­te Zandvoort of bel tele­foon­num­mer: 14023.

Bel bij acuut gevaar met het lan­de­lij­ke alarm­num­mer: 112.