Ons jaarverslag is uit

Geplaatst op: 29 juni 2023

Het afgelopen jaar kregen we meer ruimte om goed om ons heen én vooruit te kijken. Hoe? Dat lees je in ons kersverse jaarverslag over 2022.

Begin 2022 kwam de corona­cri­sis tot een ein­de, waar­door we ons werk in de leef­om­ge­ving van Haarlem en Zandvoort weer op de ‘nor­ma­le manier’ kon­den uit­voe­ren. We heb­ben vaart gezet ach­ter een aan­tal con­cre­te inno­va­ties, en borg­den tege­lij­ker­tijd de kwa­li­teit van de dienst­ver­le­ning. Hoe we dat heb­ben gedaan, lees je in ons kers­ver­se jaarverslag.

Wist je bij­voor­beeld dat…

… we ruim 30.000 duocontainers, 800 nieu­we ver­za­mel­con­tai­ners en 1.200 extra gft-containers in Haarlem introduceerden?
… we zo snel moge­lijk vol­le­dig elektrisch wil­len gaan rij­den, en we in de tus­sen­tijd alvast alle die­sel­wa­gens gedeel­te­lijk op HVO (een plant­aar­di­ge brand­stof) laten rijden?
… we in en mét de wij­ken zor­gen meer bloemen, planten en bomen, ter­wijl we naden­ken over het voor­ko­men en ver­hel­pen van hit­te­stress en wateroverlast?
… we in 2022 een samen­wer­king van acht jaar vast­leg­den met Gemeen­te Haarlem, om de duur­za­me en pret­ti­ge leef­om­ge­ving van Haarlem te behouden?
… er per Haar­lem­mer nog maar 200 kilo restafval wordt inge­za­meld, waar dit enke­le jaren eer­der nog ging om 265 kilo?
… Spaarnelanden ook in 2022 weer beloond is met een plek op de hoog­ste tre­de van de Pres­ta­tie­lad­der Soci­aal Ondernemen?
… we in 2030 emis­sie­loos wil­len wer­ken, om zo – net als de bewo­ners – zoveel moge­lijk duur­za­me stap­pen te nemen?

Digi­taal bladeren

Klik hier om door ons Jaar­ver­slag 2022 te bladeren.